เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรเตือนโรคไหม้ข้าวระบาด ย้ำชาวนาทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังไกล้ชิด

09 ตุลาคม 2558
3,413
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบาด ของศัตรูข้าว ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ได้ทำการตรวจสอบสถานการณ์ พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 5,297 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก น่าน แพร่ นครราชสีมา และปัตตานี แยกเป็นการระบาดในข้าวอายุ 40-60 วัน จำนวน 1,801 ไร่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน แพร่ ปัตตานี และในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 3,496 ไร่ ใน 3 จังหวัดพิษณุโลก น่าน และนครราชสีมา
นอกจากนี้ยังพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว จำนวน 78,213 ไร่ ในพื้นที่ 14 จังหวัดได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย พะเยา ลำปาง เชียงราย และน่าน โดยอยู่ในระดับรุนแรง 21,257 ไร่ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ อุบลราชธานี มุกดาหาร พะเยา และน่าน และอยู่ในระดับไม่รุนแรง จำนวน 56,956 ไร่ ใน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี มุกดาหาร นครราชสีมา ศรีสะเกษ ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร หนองคาย ลำปาง เชียงราย พะเยา และน่าน

ดังนั้น กรมการข้าวขอเตือนภัยการระบาดของโรคไหม้ข้าวให้เกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวทุกจังหวัดได้ออกสำรวจแปลงนาของตนเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกรมการข้าวโดยได้ประสานกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านข้อมูลสถานการณ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีการระบาดได้ทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการข้าวที่ตั้ง 51 แห่งทั่วประเทศ ได้ออกติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูข้าวในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคและศัตรูข้าว จัดส่งแผ่นพับการป้องกันกำจัดศัตรูข้าวให้เกษตรกร และให้คำแนะนำเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่มีโครงการ และแปลงขยายพันธุ์จัดทำแปลงสำรวจเพื่อพยากรณ์การระบาดอีกด้วย

ส่วนกรณีพบการระบาดของโรคไหม้ข้าว ขอให้เกษตรกรลดการใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนสูง เช่น ปุ๋ยยูเรีย ป้องกันไม่ให้ระบาดรุนแรง และหากพบแผลโรคไหม้ 5 % ของพื้นที่ใบข้าว ให้ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เป็นต้น และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกแห่งใกล้บ้านท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เกษตรเตือนโรคไหม้ข้าวระบาด ย้ำชาวนาทุกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังไกล้ชิด.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/182353