เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว ในพื้นที่จังหวัดเลย

06 ตุลาคม 2558
3,334
นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย เตือนพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา เฝ้าระวังการระบาดของหนอนห่อใบข้าว เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของหนอนห่อใบข้าว คือ อากาศที่ร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันและเป็นช่วงที่อากาศร้อนยาวนาน พอเข้าสู่ฤดูฝน ฝนก็ตกต่อเนื่องตลอดทำให้เสี่ยงต่อการระบาดของหนอนห่อใบข้าว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อผลผลิตในพื้นที่ที่พบการระบาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้ เกษตรกรสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติเพื่อลดความเสียหายจากการระบาด ได้แก่
1.ในพื้นที่ ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไปโดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาดได้
2.แนะนำให้กำจัดพืชอาศัย เช่น หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชันกาด และข้าวป่า ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์หรือสารผสมสารไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ในข้าวอายุหลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติ(แมลงตัวดีที่คอยช่วยทำลายหนอนห่อใบข้าว) จะถูกทำลาย ทำให้เกิดการระบาดของหนอนห่อใบข้าวรุนแรงได้
จากการสัมภาษณ์ คุณวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันกำจัด หนอนห่อใบข้าว ดังนี้

1.ให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงเป็นประจำ หากพบผีเสือกลางคืนซึ่งเป็นตัวเต็มวัยของหนอนห่อใบข้าว เกิน 3 ตัว ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร แนะนำให้ใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กก.ต่อน้ำ 100 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของหนอนห่อใบข้าวได้ และยังเป็นการเติมจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยให้เกิด แมลงดีที่ทำลายหนอนห่อใบข้าวในธรรมชาติได้อีกด้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถฉีดพ่นได้ต่อเนื่องทุก 7 วัน ไปจนข้างตั้งท้องจึงหยุดฉีด จะช่วยบรรเทาการระบาดของหนอนห่อใบข้าวได้อย่างดี

2.ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเกิน 5 กก./ไร่ เพราะหากข้าวได้รับการบำรุงจนงามเกินไป เซลล์ข้าวจะแตกและง่ายต่อการเข้าทำลายของหนอนห่อใบข้าวได้ดี
ดังนั้นแล้ว หากช่วงนี้เกษตรกรพบความผิดปกติ ของต้นข้าวที่มีลักษณะห่อกลางใบแล้วปลายเหี่ยว หากแกะออกแล้วพบหนอนอยู่ภายใน ให้รีบทำการควบคุมกำจัดตามคำแนะนำข้างต้นทันที มิฉะนั้นอาจส่งผลเสียหายให้กับเมล็ดข้าวได้เมื่ออกผลผลิต
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย โทร.042-811643 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายวีระเดช ฟองชัย.หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช.สำนักงานเกษตร จังหวัดเลย,สัมภาษณ์ 1 ตุลาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.ชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น