เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สุพรรณบุรีเปิดโรงเรียนเกษตรกรชาวนา

24 กันยายน 2558
2,448
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิชผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในส่วนของสินค้าข้าว ได้กำหนดให้ จ.สุพรรณบุรี จัดทำแนวทางบริหารจัดการสินค้าข้าวอย่างยั่งยืน และจังหวัดได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการสินค้าข้าวของ จ.สุพรรณบุรีอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย 3 ฝ่ายประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

ทั้งนี้หลักสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าข้าวเพื่อการตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนการผลิตยกระดับคุณภาพสินค้าข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด การสร้างองค์ความรู้ การสร้างจุดสาธิตที่เป็นต้นแบบการเรียนรู้ และสร้างโรงเรียนเกษตรกรชาวนา จ.สุพรรณบุรี ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงประจักษ์ การและเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรกันเองและได้ทำการปฏิบัติจริงในแปลงเพื่อผลิตข้าวคุณภาพความปลอดภัย ตามกระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง

แหล่งที่มาของข้อมูล : "สุพรรณบุรีเปิดโรงเรียนเกษตรกรชาวนา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/179662