เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตั้งธนาคารปุ๋ยลดทุนเพิ่มผลผลิต

02 กันยายน 2558
3,943
ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านคำไผ่ หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน และตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ นายทวี บรรเจิด ปลัดอาวุโสอำเภอสมเด็จ และนายนิยม โยหาสิทธิ์ นายก อบต.หนองแวง นำส่วนราชการ หมอดิน เกษตรกร ร่วมงานจำนวนมาก
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ตามนโยบายของกรมพัฒนาที่ดิน ที่มุ่งหวังให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ลดทุนและเพิ่มผลผลิตตามนโยบายรัฐบาล จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน โดยให้ความรู้เกษตรกร และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ตามสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ และระบบนิเวศ

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาสภาพดิน ลดการชะล้างของหน้าดิน เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากดินอย่างมีคุณค่า โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี แต่มุ่งเน้นให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดิน ปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน ประกอบเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วง จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ อาทิ สำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จัดโครงการฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้มีการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น มูลสัตว์ ซังข้าว ใบไม้ เศษอาหาร โดยนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในการจัดงานครั้งนี้ได้ปลูกสำนึกเกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ โดยมีการประกวดการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างง่าย มีการมอบสารน้ำหมักชีวภาพ สารเร่งบำรุงดิน มอบสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และตั้งธนาคารอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่ประหยัดทุน ได้ปุ๋ยคุณภาพดี สามารถนำไปใช้ในแปลงนาเพื่อลดทุนและเพิ่มผลผลิตสู้กับภัยแล้งในฤดูกาลผลิตปีนี้ในพื้นที่ ต.หนองแวง จำนวน 25 ตัน หวังให้เกิดความยั่งยืนและขยายผลต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ตั้งธนาคารปุ๋ยลดทุนเพิ่มผลผลิต กระตุ้นชาวนาเห็นความสำคัญสิ่งเหลือใช้.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/175843