เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23

13 สิงหาคม 2558
2,298
งานเกษตรภาคใต้ เป็นงานสืบเนื่องมาจากงานทรัพย์แฟร์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดติดต่อกันมากว่า 10 ปี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะฯ และเป็นเวทีให้นักศึกษาดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและบริการสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ให้ยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบรอบ 25 ปีคณะฯ จึงได้ปรับปรุงรูปแบบและขยายขอบข่ายของงานให้ครอบคลุมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและการพัฒนาชุมชนในภาคใต้ จัดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 1 ขึ้น และมีการพัฒนาจนเป็นงานประจำปีของจังหวัดสงขลาและภาคใต้
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานอื่น ๆ ในภาคใต้ จะจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 หัวข้องาน "เกษตรเชิงท่องเที่ยว" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ผลงานทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ สนับสนุนกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทยทางด้านภูมิปัญญาเกษตร สนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรเกษตร ตลอดจนจัดตลาดสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน

แหล่งที่มาของข้อมูล : "งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thailandexhibition.com/TradeShow-2015/6819