เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรอำเภอทุ่งช้างจ.น่านแนะปลูกข้าวต้นเดียวช่วยเพิ่มผลผลิต

17 สิงหาคม 2558
5,192
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่านแนะชาวนาปลูกข้าวต้นเดียวช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
นายสมศักดิ์ มะโนจิต เกษตรอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ จ.น่าน ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและลงพื้นสาธิตการปลูกข้าวต้นเดียวและการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าว และปรับสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการต่อยอด ด้านการเกษตรหลังการพัฒนาระบบน้ำตามโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝาย อ่างเก็บน้ำ การส่งน้ำด้วยระบบท่อ ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เกษตรผู้ที่สนใจรายอื่นต่อไป

เกษตรอำเภอทุ่งช้างยังกล่าวอีกว่าตามข้อมูลที่ลงพื้นได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอ.ทุ่งช้างต่างก็ยืนยันว่าการปลูกข้าวต้นเดียวนั้นสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง ขณะที่คุณหวัน เรืองตื้อ เกษตรกรผู้ข้าวอ.ภูเพียง จ.น่าน (เจ้าของข้าวสายพันธุ์หวัน1และหวัน2) ให้สัมภาษณ์กับทีมงาน ว่าตนได้ทดลองปลูกข้าวแบบข้าวต้นเดียวมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว วิธีการปลูกต้นเดียวยังสามารถช่วยให้การคัดพันธุ์ข้าวให้ได้สายพันธุ์ที่บริสุทธิ์มากขึ้น คือการคัดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการเพาะเมล็ดแบบวางรวงทีละรวง เพื่อให้ได้ต้นข้าวสำหรับทำพันธุ์ ซึ่งการคัดเลือกพันธุ์ข้าวด้วยวิธีนี้ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด ทำให้ได้ข้าวพันธุ์ดี เนื่องจากต้นและรวงข้าวที่ได้มาจากการปลูกต้นข้าว 1 ต้นที่งอกมาจาก 1 เมล็ดในขั้นตอนวางรวง และปลูกโดยให้ 1 แถวต่อ 1 รวงให้สุดแถว แยกปลูกเพียงทีละ 1 ต้น เป็นแถวๆ ห้ามนำต้นข้าวจากในรวงเดียวกันไปปลูกแถวอื่น ให้ปลูกเฉพาะในแถวเดียวกันเท่านั้น อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการปลูกได้กว่า 40 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการปลูก คือ ปลูกข้าว 1 ต้นต่อ 1 หลุม โดยใช้กล้าอายุ 20-25 วัน หรือ กล้ามีใบประมาณ 3-4 ใบ ระยะปลูก 25 x 30 เซนติเมตร มีการควบคุมการให้น้ำแบบสลับแห้งและเปียกตั้งแต่กล้าปลูกถึงออกรวง โดยปล่อยน้ำท่วมขังประมาณ 2 เซนติเมตร หลังต้นข้าวออกรวงจนกระทั่ง 14 วัน ก่อนเก็บเกี่ยวจึงปล่อยน้ำทิ้งข้าวต้นเดี่ยวจะแตกกอมากถึง 35-40 ต้น หรือเฉลี่ย 36 ต้น/กอ สามารถเพิ่มผลผลิตจาก 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 800 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี รวมถึงอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ในอัตราที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่ใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 20 กก.ต่อไร่ ซึ่งเป็นการสูญเสียเมล็ดพันธุ์โดยใช่เหตุ ต้นกล้าที่ได้ไม่มีความแข็งแรงเมื่อนำไปปลูกจึงไม่ต้านทานต่อโรคแมลง จำเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและจำกัด ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆ เกิดตามมาอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเมื่อเกิดการสะสมในร่างกายก็จะกลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งกับผู้บริโภคในที่สุด ซึ่งในฤดูการผลิต 2558 นี้

เกษตรอำเภอทุ่งช้างกล่าวทิ้งท้าย ขณะนี้ทางเกษตรอำเภอทุ่งช้างได้ดำเนินการขับเคลื่อนการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว โดยใช้เทคนิคการปลูกข้าวต้นเดียว การใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงและการใช้น้ำหมักชีวภาพกำจัดวัชพืชในนาข้าว โดยมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกปีละ 500 ไร่ จนเต็มพื้นที่และมีเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 800 กก.ในปีแรกและเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมศักดิ์ มะโนจิต เกษตรอำเภอทุ่งช้าง. สัมภาษณ์,3 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย