เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สำนักงานการเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นติดตามสถานการณ์ การระบาดโรคไหม้ข้าว

06 สิงหาคม 2558
4,100
การติดตามสถานการณ์ การระบาดโรคไหม้ข้าว โดย นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอําเภอเมืองขอนแก่น พร้อม กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ เตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว เพื่อให้เกษตรกร ป้องกันกําจัดโรคไหม้ได้ทัน และได้ออกสํารวจ ตรวจสอบพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้สํารวจพื้นที่การระบาดโรคไหม้ข้าว ในพื้นที่อําเภอเมืองขอนแก่น เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นมา
การแพร่ระบาด พบระบาดในช่วงเดือน สิงหาคม - ตุลาคม พบโรคนี้ระบาดในนาหว่านที่ข้าวหนาแน่น อับลม ใส่ปุ๋ยอัตราสูง เชื้อสามารถติดไปกับเมล็ดข้าว น้ำ ลม เศษฟางข้าว และระบาดรุนแรงในช่วงที่ความชื้นสูง ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน การออกตรวจสอบการระบาดของโรค ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และบริเวณใกล้เคียงพบการเกิดโรคไหม้ข้าวกระจายอยู่ทั่วไป รุนแรงบ้าง ไม่รุนแรงบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดลุกลามเป็นบริเวณกว้าง และสามารถควบคุมโรคไหม้ข้าวได้ จึงขอแนะนำแนวทางการควบคุมดังนี้

ระยะกล้า ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลลักษณะคล้ายรูปตาคนมีสีเทากลางแผล ถ้ารุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย ระยะแตกกอ พบอาการ ได้ที่ใบ กาบใบ ข้อต่อใบ แผลรุกลามติดต่อกัน ข้อต่อใบลักษณะแผลช้ำ สีน้ำตาลดำ ใบมักหลุดจากกาบใบ ระยะคอรวง ข้าวเริ่มให้รวง จะทำให้ข้าวเมล็ดลีบ ถ้าเป็นโรคตอนข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว คอรวงจะเป็นแผลช้ำสีน้ำตาล เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหาย

การป้องกันและการดูแลรักษา
1. ในช่วงที่มีความชื้นสูง ฝนตกต่อเนื่องควรงดการใส่ปุ๋ยเคมีที่มีในโตรเจนสูงโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย
2. การปลูกข้าว ควรจะหว่านห่างๆ อย่าให้ถี่จนเกินไปใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 10-15 กก./ไร่ นาดำ ควรดำห่างๆ
3. สำรวจแปลงนา หากพบอาการของโรคไม่รุนแรง คือ ประมาณ 5-10 % อาจควบคุมโรคด้วยการใช้เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis หรือ B.S. (ลาร์มินา) ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นในเวลาเย็น ควรฉีดพ่น 2 - 3 ครั้ง ห่างกัน 10 - 14 วัน
4. สำรวจแปลงนาพบอาการของโรคที่ยังไม่รุนแรง คือ ประมาณ 10% อาจใช้สารเคมีควบคุม โดยใช้สารเคมีที่แนะนำ เช่น บลาสติซิดินเอส ( บลาเอส), อีดิเฟนฟอส ( ฮีโนซาน) อัตรา 15 - 20 ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร หรือไตรไซคลาโซ ( บีม) อัตรา 15 กรัม/ น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นขณะที่มีน้ำในนา
5. สำรวจพบอาการของโรคที่ระบาดรุนแรง คือมีอาการของโรคมากกว่า 50% ให้ทำการเผาหรือไถทำลาย เพื่อยับยั้ง หรือป้องกันการแพร่ระบาด

**หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด, ศูนย์บริหารศัตรูพืช ใกล้บ้านท่าน**

แหล่งที่มาของข้อมูล: ไชยยศ สอนถม. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.สนง.เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น,สัมภาษณ์ 24 กรกฏาคม 2558
เรียบเรียงข้อมูลโดย,นางสาวชยาภัสร์ แสงมี เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น