เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรจังหวัดอุบลฯ ขอเชิญเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร วันนี้- 30 ก.ย.58

28 กรกฏาคม 2558
12,191
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญเกษตรกรนำเอกสารไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน และเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2558
ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน และเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลรายแปลงในปี 2556 ต่อเนื่องมาจากปัจจุบัน จึงขอให้เกษตรกรนำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอขึ้นทะเบียน (ตัวจริง) 2.ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน (ตัวจริง) 3.สำเนาหลักฐานแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดิน (ตัวจริงหรือสำเนา) 4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีแทน)หรืออื่นๆ (ถ้ามี) และ 5.เอกสารสิทธิ์สามารถเรียกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนแล้วขอให้ติดตามตรวจสอบลงลายมือชื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่จะมีการติดประกาศ ณ หมู่บ้านที่ตั้งแปลงปลูก และเมื่อเกษตรกรยืนยันความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกรพร้อมรูปถ่ายไปบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลต่อไป
สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน มีดังนี้ 1.ครัวเรือนเกษตรกร 1ครัวเรือน ขึ้นทะเบียนได้ 1 คน 2. จะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือรองก็ได้ 3.ต้องบรรลุนิติภาวะ มีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน 4.รับขึ้นทะเบียนใหม่เฉพาะพื้นที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ของทางราชการหรือเอกชน ที่มีหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์เท่านั้น 5.เกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง
ถ้าเกษตรกรเพิกเฉย ไม่ไปขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ก็จะทำให้เสียสิทธิ์ในการขอรับผลประโยชน์ด้านความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ฯลฯ และการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-311052 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ,สัมภาษณ์ ,17 กรกฏาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี