เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรลำปางแนะวิธีทำนา สู้ภัยแล้ง

20 กรกฏาคม 2558
3,505
เกษตรจังหวัดลำปางแนะให้ชาวนาชะลอการปลูกข้าวออกไปก่อน ส่วนที่นาที่ได้ทำการปลูกแล้วควรใช้วิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง และช่วยลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดลำปาง ให้สัมภาษณ์ผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า จากการที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง พบว่าในขณะนี้ได้เกิดสภาวการณ์ปัญหาภัยแล้งเกือบทุกพื้นที่ เนื่องจากปีนี้ฝนทิ้งช่วงและไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้น้ำในเขื่อน และอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอสำหรับการทำนาปลูกข้าวของเกษตรกรจังหวัดลำปาง เบื้องต้นพบมีการปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 20% ของพื้นที่ 13 อำเภอ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีออกไปก่อน จนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคม 2558 (ตามโครงการปลูกข้าววันพ่อ เกี่ยววันแม่) ในกรณีที่เกษตรกรได้ทำการปลูกข้าวไปแล้ว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางได้แนะนำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จัดการแปลงนาข้าวด้วยระบบจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้น้ำได้ประมาณ 30% ทั้งนี้ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของข้าว ตลอดจนเป็นการป้องกันวัชพืช และช่วยลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ซึ่งระบบการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าวนั้น เมื่อเกษตรกรหว่านข้าวเสร็จแล้ว ให้ระบายน้ำออกให้แห้ง เพื่อให้ข้าวงอกสม่ำเสมอ และหลังหว่านข้าว 10 วัน ให้ฉีดพ่นสารคุมฆ่าวัชพืช หลังจากพ่นสารคุมฆ่าวัชพืช 2 วัน ให้สูบน้ำเข้าแปลงที่ระดับครึ่งต้นข้าว เพื่อควบคุมวัชพืชไม่ให้งอก จากนั้นปล่อยให้น้ำแห้งเองตามธรรมชาติ จนถึงระดับ 15 เซนติเมตร ลึกจากผิวดิน เพื่อให้รากข้าวได้รับอาหาร เพิ่มความแข็งแรงของรากในการดูดธาตุอาหารได้ดีขึ้น จากนั้นให้สูบน้ำเข้าแปลงที่ระดับ 5 เซนติเมตร พร้อมหว่านปุ๋ยและรักษาระดับน้ำนี้ไว้จนถึงระยะข้าวโน้มรวง และขั้นตอนสุดท้าย ปล่อยให้แปลงแห้งก่อนการเก็บเกี่ยว7 -10 วัน เพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ำเสมอสามารถเก็บเกี่ยวได้สะดวก

เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวทิ้งท้ายว่า ให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศเป็นประจำ พร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำและประกาศเตือนภัยจากหน่ายงานที่เกี่ยวข้องหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตรใกล้บ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล : สมพร เจียรประวัติ เกษตรจ.ลำปาง. สัมภาษณ์, 13กรกฎาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : พูนศักดิ์ ศรีสุทธา ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย