เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่นแนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครบทุกครัวเรือน

22 กรกฏาคม 2558
8,623
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อจะได้รับทราบกระบวนงานการขึ้นทะเบียน สำหรับผู้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อประโยชน์สำหรับเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆของเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ
นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตรและพัฒนาเกษตรกรและนอกจากนี้ยังให้มีข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรกรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกรที่บันทึกข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตนเองสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลาและมีความสะดวกในการพกพาเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพื้นที่ทำการเกษตร และ หน่วยรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่
เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสาร-หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
1. สำเนาบัตรประชาชน + ฉบับจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน + ฉบับจริง
3. สำเนาหลักฐานที่ดินทุกแปลงที่ทำการเกษตร (16 รายการ ได้แก่ โฉนด นส.3 , สปก.4.01 , นค. , ภบท.5 , ภบท. 11 ฯลฯ )

ขั้นตอน
1. เมื่อเดินทางมาถึง สนง.เกษตรอำเภอ แจ้งความประสงค์ (ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร)
2. เจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานที่ดินที่ประกอบการเกษตรว่ามีชื่อเจ้าของที่ดินตรงกับผู้มาขอขึ้นทะเบียน หรือบุคคลในทะเบียนบ้านเดียวกันหรือไม่
กรณี หลักฐานที่ดินเป็นชื่อ บิดา-มารดา ที่เสียชีวิตแล้ว ให้แนบสำเนาใบมรณะบัตร
กรณี เจ้าตัวไม่ได้มาเอง (ไม่ว่าง) ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจทำการแทนได้
3. เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายแปลง ตามหลักฐานที่นำมาขึ้นทะเบียน แล้วให้เกษตรกรเจ้าของแปลงลงลายมือชื่อในแบบคำร้อง พร้อมด้วยเกษตรกรข้างเคียง หรือผู้นำในพื้นที่ ลงชื่อในช่องพยาน
กรณี เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ถ้าไม่มีพยานบุคคลดังกล่าว เกษตรกรต้องนำแบบคำร้องกลับไปให้พยานลงชื่อแล้วนำกลับมายื่นสำนักงานเกษตรอำเภออีกครั้ง เป็นการเสร็จขั้นตอน

*** เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องถ่ายให้ชัดเจน อ่านได้ทุกตัวอักษร โดยเฉพาะหลักฐานที่ดิน ต้องถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จากนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอจะบันทึกข้อมูลและออกเป็นหลักฐานสมุดทะเบียนเกษตรกร มอบให้กับเกษตรกรต่อไป
กรณี ที่ดินเช่าทำประโยชน์ ต้องใช้สัญญาเช่าและหลักฐานของผู้ให้เช่า ครบเช่นเดียวกับผู้มาขึ้นทะเบียน
กรณี พืชยืนต้นต้องมีพื้นที่ 1 ไร่ขึ้นไป
จะเป็นว่ามีข้อปลีกย่อยอีกมาก จึงขอแนะนำท่านที่จะขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลรายละเอียด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอก่อน
*** บางพื้นที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ จะอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรโดยการ นัดหมายออกมารับขึ้นทะเบียนนอกสถานที่ เป็นจุดๆไป
เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน รีบดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เสียตั้งแต่บัดนี้


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น.สัมภาษณ์, กรกฎาคม 2558
เรียบเรียงโดย : ดุจน้ำทิพย์ พันธุ์ทอง . เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น