เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนามหาสารคามแห่ยื่น ธกส. ยอดทำประกันนาข้าวเกินเป้า อ่วมผลกระทบพิษภัยธรรมชาติ

14 กรกฏาคม 2558
2,739
นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ.มหาสารคาม เปิดเผยถึงโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2558 ว่า โครงการนี้จะให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกรลูกค้าผู้เอาประกันภัยจากปัญหาภัยธรรมชาติประกอบด้วย 1.อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย 2.ศัตรูพืชรวมทั้งโรคระบาด
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปีการผลิต 2558 ของ จ.มหาสารคาม รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ ตั้งแต่ไร่ละ 80-90 บาท ต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรในส่วนที่เหลือ 361.54 บาทต่อไร่ โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้รับประกันภัยวงเงินความคุ้มครอง 1,111 ต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ 7 ประเภทดังกล่าว และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2558 จ.มหาสารคาม ได้รับเป้าหมายดำเนินตามโครงการจำนวน 54,000 ไร่ สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเกษตรกรชาวนาสนใจเข้าร่วมทำประกันภัยมากถึง 73,732 ไร่ เกินเป้าหมาย 19,732 ไร่ หรือคิดเป็น 137% ดังนั้นทางสำนักงาน ธ.ก.ส.มหาสารคาม จึงได้ขอเป้าหมายเพิ่มจากเดิมจำนวน 78,000 ไร่ รวมเป็นเป้าหมายใหม่ที่ต้องดำเนินการตามโครงการคือ 132,000 ไร่ คาดว่าน่าจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้เนื่องจากเกษตรกรชาวนาชาวไร่มีประสบการณ์และความตื่นตัวสูงมากต่อภัยธรรมชาติ โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 ส.ค. 2558

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนามหาสารคามแห่ยื่น ธกส. ยอดทำประกันนาข้าวเกินเป้า อ่วมผลกระทบพิษภัยธรรมชาติ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/168410