เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สนง.เกษตร จ.อุบลฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2558

16 กรกฏาคม 2558
4,178
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558 โดยกำหนดจัดทุกอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฏาคม 2558 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อพัฒนาก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต
ว่าที่ร้อยโท วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ว่า ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นในทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มี จำนวน 25 ศูนย์ เป็นศูนย์ฯ ข้าวถึง 22 ศูนย์ และศูนย์ฯ มันสำปะหลัง 3 ศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
การจัดงานในปีนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ กระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิต และที่สำคัญคือ ให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย จุดเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยมีการจัดฐานการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร อย่างเช่น ฐาน เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ฐานเรื่องดินและการใช้ประโยชน์ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด โดยจะมีการสาธิตการหว่านข้าว และไถกลบปุ๋ยพืชสด การใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างรู้คุณค่า และฐานเรียนรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าข้าวโดยการแปรรูปข้าว เพื่อให้มีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการออกบริการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : ว่าที่ร้อยโทวรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ,สัมภาษณ์ ,10 กรกฏาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี