เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก. ชี้ภัยแล้ง ชะลอปลูกข้าวนาปี ฉุดผลผลิตปีนี้ลง 11%

06 กรกฏาคม 2558
4,804
นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่า หลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศงดส่งน้ำ เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และข้าวนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ส่งผลต่อเนื่องถึงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงเวลานี้จะยังมีฝนตกน้อย และจะเริ่มตกชุกตามฤดูกาล ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือน ก.ค. ดังนั้น ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ จึงยังน้อยกว่าปกติมาก ทำให้ต้องประกาศให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลองออกไปก่อน จนกว่าถึงช่วงฝนตกชุกตามฤดูกาล
ทั้งนี้ จากภาวะปกติของการปลูกข้าวนาปี ซึ่งจะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27 ล้านตัน โดยในปี 58 สศก. มีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 24.14 ล้านตัน ซึ่งปริมาณการผลิตลดลงประมาณ ร้อยละ 11

นอกจากนี้ หากมาดูปัจจัยภายนอก พบว่า การคลี่คลายของวิกฤติเศรษฐกิจโลก เริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เราไม่ได้เผชิญกับภาวะเงินฝืด แม้ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อจะติดลบร้อยละ 1.27 แต่เงินเฟ้อที่ติดลบครั้งนี้ เกิดจากปัจจัยการผลิตบางตัวทางด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงด้วย อีกทั้งการบริโภคภายในประเทศจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ขึ้นอยู่กับการเร่งเบิกจ่ายเงินลงทุนของภาครัฐ ที่จะต้องเร่งสร้างให้เกิดการจ้างงาน การกระจายลงสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ และให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง และราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้น จะส่งผลทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนภายในประเทศเริ่มเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น สะท้อนไปยังกลุ่มสินค้าภาคเกษตรดีขึ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลจะมีมาตรการ แนวทาง และนโยบายการเกษตรออกมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ทางการเกษตร การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอย่างเป็นรูปธรรม การประกันภัยพืชผลการเกษตร และมาตรการอื่นๆ รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้นำเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำ เครื่องไถนาแบบเดินตามมาจำนำกับสถานธนานุบาล ก็ให้เข้าโครงการจำนำไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มเงินสดสำรองหมุนเวียน ซึ่งในภาพรวมจะส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจการเกษตร ก็จะมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลได้พยายามเร่งสร้างรายได้นอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนภาคเกษตรกรที่หายไป จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของเกษตรกร.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "สศก. ชี้ภัยแล้ง ชะลอปลูกข้าวนาปี ฉุดผลผลิตปีนี้ลง 11%.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/509215