เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ระดมพันธุ์ข้าวกว่า 200 สายพันธุ์

03 กรกฏาคม 2558
3,668
ระดมพันธุ์ข้าวกว่า200สายพันธุ์ออกโชว์งานวันเกษตรแห่งชาติ 58 ที่สุรินทร์
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา และสร้างความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคการเกษตรเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรไทย ในส่วนของกรมการข้าวได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานกรมการข้าว โดยนำเสนอนิทรรศการ "มหัศจรรย์ข้าว 4 ภาค" เพื่อเผยแพร่ผลงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวของกรมการข้าว ความก้าวหน้าทางวิชาการ การส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านข้าว และเปิดโอกาสให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้นวัตกรรมด้านข้าว

สำหรับนิทรรศการ "มหัศจรรย์ข้าว 4 ภาค" แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ 1. โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จฯ ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557, 2. โซนมหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค ภาคเหนือ ได้แก่ พันธุ์บือโปะโละ เจ้าขาวเขี้ยวงู ภาคกลาง ได้แก่ พันธุ์ กข57 กข59 กข61 ข้าวขึ้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พันธุ์ทับทิมชุมแพ มะลินิลสุรินทร์ พญาลืมแกง ปกาอัมปึล และภาคใต้ ได้แก่ พันธุ์เหนียวดำหมอ ช่อไม้ไผ่ สังข์หยดพัทลุง, 3. โซนระบบนิเวศน์การปลูกข้าวในประเทศไทย โดยนำพันธุ์ข้าวไร่ ข้าวนาสวน ข้าวนาชลประทาน ข้าวนาเมือง ข้าวฟางลอย และการปลูกแสดงพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมตามระบบนิเวศน์ และ 4. โซนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว จัดนิทรรศการส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารด้านข้าว การแปรรูปข้าวสู่ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว การสาธิตและอบรมการทำข้าวมันไก่จากข้าวทับทิมชุมแพ ซูชิจากข้าวเหนียวดำหมอและข้าวพญาลืมแกง

สำหรับกิจกรรมบนพื้นที่แปลงสาธิตกว่า 6.3 ไร่ ได้ปลูกแสดงพันธุ์ข้าวต่างๆ ในพื้นที่ 4.5 ไร่ ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวมะลินิลสุรินทร์ แสดงพันธุ์ข้าวแนะนำ 69 พันธุ์ และข้าวพันธุ์พื้นเมืองกว่า 174 พันธุ์

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ระดมพันธุ์ข้าวกว่า 200 สายพันธุ์.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/166579