เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เปิดให้ยืมเครื่องจักรกลการเกษตร

17 ธันวาคม 2563
1,162
"กรมปศุสัตว์" เปิดบริการให้เกษตรกร "ยืมเครื่องจักรกลการเกษตร" ตั้งแต่เดือนธ.ค.63-เม.ย.64 เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องคืนเครื่องจักที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หวังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยแล้งและอุทกภัยหลายๆพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้ปศุสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ-แกะ ได้รับผลกระทบในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านตัว และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น กรมปศุสัตว์ซึ่งมีภารกิจให้การช่วยเหลือ สนับสนุน เสบียงสัตว์ พันธุ์สัตว์ การป้องกันโรค และการรักษาสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการอย่างทั่วถึงจำเป็นต้องมีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสำรองเสบียงสัตว์นั้น จำเป็นต้องมีเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ เช่น การจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ การสำรองเสบียงสัตว์ อาทิ หญ้าแห้ง หญ้าหมัก และฟางอัดฟ่อน ตลอดจนการเก็บสำรองเสบียงสัตว์เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ รวมทั้งการช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น

ในปีงบประมาณ 2564 กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายการพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการสำรองเสบียงสัตว์ โดยนำร่องในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 7 แห่ง ได้แก่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว โทร 037-247-844
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ โทร 044-634-754
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด โทร 043-840-249
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง โทร 054-830-197
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ โทร 054-654-660
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ โทร 056-721-558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี โทร 086-169-8161

โดยศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์จะให้บริการเครื่องตัดหญ้า เครื่องอัดหญ้าแห้ง เครื่องเกลี่ยหญ้า และเครื่องสะบัดผึ่งหญ้าแก่กลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์กำหนด เช่น มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน และค่าวัสดุการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรต้องดูแลรักษา และส่งคืนเครื่องจักรกลในสภาพพร้อมใช้งาน

เกษตรกรรายใดสนใจจะขอรับบริการจากศูนย์บริการอาหารสัตว์ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นที่ หรือ http://nutrition.dld.go.th/nutrition/

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ฐานเศรษฐกิจ