เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาพิษณุโลกเมินประกันภัยข้าว ธ.ก.ส.ตั้งเป้ากว่า 3 หมื่นไร่ ขายได้แค่ 2 พันไร่

08 มิถุนายน 2558
4,205
นายพงษ์ศักดิ์ กิติยานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธ.ก.ส.มีโครงการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 58 /59 เพื่อคุ้มครองภัยธรรมชาติ และภัยจากโรคระบาดในนาข้าว โดยลูกค้า ธ.ก.ส.จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 90 บาทต่อไร่ ธ.ก.ส.สมทบเบี้ยประกันให้ 10 บาทต่อไร่ แต่ถ้าซื้อประกันจากสำนักงานเกษตร ต้องจ่ายเบี้ยประกันเต็ม 100 บาทต่อไร่ จะได้รับการคุ้มครองสูงสุดถึง 1,111 บาทต่อไร่ กรณีภัยธรรมชาติ และ 555 บาทต่อไร่ กรณีศัตรูพืช หากเกิดความเสียหายเกษตรกรจะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน
สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีการปลูกข้าวนาปี จำนวน 1,400,000 ไร่ มีเป้าหมายการทำประกันภัย จำนวน 33,400 ไร่ แต่ล่าสุด มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมเพียง 2,040 ไร่เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า การทำประกันภัยข้าวนาปีมีเงื่อนไขที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการจ่ายประกันต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.), เงื่อนไขกรมธรรม์ต้องขึ้นต่อการลงทะเบียนข้อมูล และมีข้อยกเว้น คือ กรณีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่รับน้ำ กรณีไฟไหม้ข้าว จะไม่ได้รับการคุ้มครอง

อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา


แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาพิษณุโลกเมินประกันภัยข้าว ธ.ก.ส.ตั้งเป้ากว่า 3 หมื่นไร่ ขายได้แค่ 2 พันไร่.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000064157