เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 58

04 มิถุนายน 2558
5,560
ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมไทยอย่างยิ่ง มีพื้นที่ปลูกกว่า 60 ล้านไร่ ประกอบด้วย ครัวเรือนชาวนาประมาณ 3.72 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 17 ล้านคน นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกนำเงินเข้าประเทศประมาณปีละ 200,000 ล้านบาท โดยข้าวไม่เพียงแต่เป็นพืชอาหารหลักเท่านั้น ข้าวยังมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ซึ่งเหตุผลที่ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขน และทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนาหลังตึกขาว เกษตรกลางบางเขน จึงถือเป็นวันที่เป็นสิริมงคลต่อวงการข้าวและชาวนาไทยดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และเป็นการให้ความสำคัญต่อข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

โดยในปีนี้ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558 ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี ธำรงวิถีข้าว ชาวนาไทยสู่สากล"เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม
2557 ประกอบกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทั้งนี้ กรมการข้าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติปีนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยแสดงถึงพระราชกรณียกิจของทั้ง 2 พระองค์ ที่ทรงงานด้านข้าวด้วยพระอัจฉริยภาพ โดยการร่วมใจของหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมจัดแสดง ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิชชาลัยชาวนาและเครือข่ายการวิจัยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง นิทรรศการของกรมการข้าวในด้านงานวิจัยการพัฒนาข้าว การส่งเสริมชาวนาและองค์กรชาวนา ได้แก่ พันธุ์ข้าวที่รับรองใหม่, หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว, หมู่บ้านลดต้นทุนการผลิต, เกษตรกรปราดเปรื่องเรื่องข้าว, ศูนย์ข้าวชุมชน..การพัฒนาสู่ความยั่งยืน, ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน, นาแปลงใหญ่, การผลิตข้าวปลอดสารพิษของกลุ่มชาวนาบ้านคูหาใต้ ตำบลคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา, นิทรรศการข้าว GI ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ GI จากสหภาพยุโรป ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ และข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์, นิทรรศการข้าวอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาอินทรีย์บ้านยายแย้ม ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ตำบลพนางตุง อำเภอพนางตุง จังหวัดพัทลุง และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กรมหม่อนไหมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากงานวิจัย, มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดงผลการประกวดภาพถ่ายวัฒนธรรมข้าวในอาเซียน, กรมการค้าภายใน จัดแสดงเอกลักษณ์ข้าวไทย หลากหลายสายพันธุ์, กรมการค้าต่างประเทศ ในหัวข้อ "ข้าวหอมมะลิไทย ก้าวไกลสู่สากล" พร้อมจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ทำจากข้าวหอมมะลิให้ผู้เยี่ยมชมบูธ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในหัวข้อ "ข้าวไทย มาตรฐานไทย มาตรฐานสากล" สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในหัวข้อ "ข้าวไทยก้าวไกลติด QR Code สู่ครัวโลก", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงเครื่องผลิตข้าวกล้องเพาะเริ่มงอกจากข้าวเปลือก การผลิตข้าวหุงสุกเร็วภายใน 3 วินาที ในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น, วิชชาลัยชาวนา และเครือข่ายการวิจัยพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ในหัวข้อ "พันธุ์ข้าวพื้นเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม" บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดแสดงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

กิจกรรมการประกวด สาธิต แข่งขัน และการจำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย การประกวดเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชิงโล่รางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการอบรมวิชาชีพสำหรับเพิ่มมูลค่าข้าว
ในหลักสูตรขนมหวานโบราณจากแป้งข้าว และไอศกรีมหลากรสจากข้าวไทย พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมทุกรายการแข่งขันดำนา การเจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการ พร้อมการโชว์ผลิตภัณฑ์และการเปิดชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ ฟรีการออกร้านจำหน่ายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวถุง น้ำมันรำข้าว เครื่องสำอางจากข้าว อาหารและขนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว รวม 50 ร้านนอกจากนี้ จะมี กิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นการเสวนาในหัวข้อ "ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 4 ภาค"ในวันที่ 5 มิถุนายน และ "วิถีชีวิตชาวนาไทยสู่การพัฒนาข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"ในวันที่ 6 มิถุนายน

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวย้ำว่า กรมการข้าวขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวนา ตลอดจนเกษตรกร ประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา มาร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อร่วมกันเชิดชูชาวนาและข้าวที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงมาศึกษาเรียนรู้พัฒนาการด้านข้าวไทยที่ไม่เป็นสองรองใคร ซึ่งมางานนี้รับรองว่าได้ทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพ ได้ทั้งชม ชิม ช็อป และรับความบันเทิงมากมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ?ประจำปี 58.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/160354