เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเลี้ยงผึ้งไล่ช้าง

09 สิงหาคม 2563
1,032
จังหวัดชุมพร เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญของภาคใต้ มักพบปัญหาฝูงช้างป่าเข้าทำลายสวนผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ 4 อำเภอที่มีแนวเขตติดกับป่าเลี้ยงผึ้งโพรง และขึงแนวลวดตลอดแนวเพื่อป้องกันช้างป่า เมื่อช้างป่าเข้ามาในแนวเขตจะทำให้รังผึ้งล้ม ผึ้งจะต่อยช้างและทำให้ช้างกลับหนีกลับไปในเขตป่า
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ปฏิบัติการตั้งอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 50 ศูนย์ สำหรับพื้นที่ภาคใต้มี 8 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ขยายพันธุ์พืช 2 ศูนย์ ศูนย์ด้านอารักขาพืช 2 ศูนย์ ศูนย์พืชสวน 3 ศูนย์ และศูนย์ด้านแมลงเศรษฐกิจ 1 ศูนย์ คือ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร หรือที่รู้จักกันดีว่า "ศูนย์ผึ้งชุมพร" มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ศึกษาทดสอบ วิจัย บริการทางการเกษตร และจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้สอดคล้องต่อสภาพพื้นที่ และที่ผ่านมา กรมเองได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดและอำเภอ โดยบูรณาการกับจังหวัดภายใต้การบริหารงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการเกษตรและแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ดังตัวอย่างการส่งเสริม "เลี้ยงผึ้งไล่ช้าง" ใน จ.ชุมพร ซึ่งได้บูรณาการงบประมาณของจังหวัดในการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร ทั้งด้านความรู้ ปัจจัยการผลิต การติดตามให้คำแนะนำ โดยทำรั้วรังผึ้งป้องกันช้างป่ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี

ด้านนายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงเพื่อป้องกันช้างป่าทำลายพืชเศรษฐกิจและเสริมรายได้ในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ 4 อำเภอที่มีแนวเขตติดกับป่าเลี้ยงผึ้งโพรง และขึงแนวลวดตลอดแนวเพื่อป้องกันช้างป่า เมื่อช้างป่าเข้ามาในแนวเขตจะทำให้รังผึ้งล้ม ผึ้งจะต่อยช้างและทำให้ช้างกลับหนีกลับไปในเขตป่า ทำให้ผลผลิตและสวนของเกษตรกรไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้ง นอกจากนี้ ผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ลดรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกระดับหนึ่ง โดยเกษตรกรจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะจะไม่มีการใช้สารเคมี เนื่องจากสารเคมีจะทำลายประชากรผึ้ง จึงเกิดระบบนิเวศที่ดีในการผลิต

ขณะที่ นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ศูนย์ผึ้งชุมพรได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2561 โดยเริ่มดำเนินการที่อำเภอหลังสวน พื้นที่ตำบลหาดยาย ตำบลวังตะกอ และตำบลนาขา เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย สนับสนุนรังผึ้งพร้อมอุปกรณ์จำนวนคนละ 4 ชุด โดยนำไปวางบริเวณแนวรอยต่อระหว่างป่า จากการดำเนินการในปีแรก เกษตรกรมีความพึงพอใจมาก มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้ขยายผลโครงการให้ครอบคลุม 4 อำเภอคือ อ.สวี ทุ่งตะโก หลังสวน และ อ.พะโต๊ะ ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งศูนย์ฯ มีแผนในการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 ถือเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าแบบยั่งยืน จากการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้จัดการออนไลน์