เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนา 3 อำเภอเชียงใหม่ยิ้มรอดภัยแล้ง แถมเกี่ยวข้าวขายได้ราคาดี

28 พฤษภาคม 2558
2,159
ชาวนา 3 อำเภอเชียงใหม่เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้หวุดหวิด พอใจราคาขายข้าวเพิ่มสูงขึ้นตันละ 2,000 บาท เหตุความต้องการสูงสวนทางปริมาณผลผลิตที่มีน้อย อย่างไรก็ตามห่วงระยะยาวราคาตกต่ำอีก วอนรัฐช่วยพยุงต่อเนื่องไม่ให้ต่ำกว่าตันละ 9,000 บาท
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า แม้ตลอดช่วงตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 58 หลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ทำให้ไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวนาปรัง อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอสันทราย ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งน้อยกว่าหลายพื้นที่ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่ส่งน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอหล่อเลี้ยงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง จนกระทั่งผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ และเวลานี้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

ขณะนี้พบว่าชาวนาในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าวกำลังอยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ซึ่งปริมาณผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่าปริมาณผลผลิตที่ลดน้อยลงกลับส่งผลดีทำให้ราคาข้าวเพิ่มสูงขึ้น

จากการสำรวจราคารับซื้อข้าวเหนียวเปลือกของโรงสีพบว่ามีการรับซื้ออยู่ที่ตันละ 9,200-9,300 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 บาท จากช่วงก่อนหน้านี้ที่มีราคารับซื้ออยู่ที่ตันละประมาณ 7,000 บาท

ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวนาหลายรายในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า พอใจกับราคาข้าวที่ขายได้ในการทำนาครั้งนี้ อย่างไรก็ตามยอมรับว่ามีความเป็นห่วงกังวลว่าในช่วงต่อไปอาจจะมีปัญหาราคาข้าวตกต่ำอีก ในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนานั้นเพิ่มสูงขึ้นตลอด ทุกวันนี้อยู่ที่ตันละประมาณ 5,500 บาท

ดังนั้น ในระยะยาวจึงอยากวิงวอนขอให้รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางในการช่วยพยุงราคาข้าวให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตันละ 9,000 บาท เพื่อให้ชาวนาสามารถเลี้ยงชีพอยู่ได้

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนา 3 อำเภอเชียงใหม่ยิ้มรอดภัยแล้ง แถมเกี่ยวข้าวขายได้ราคาดี.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000060225