เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวนาได้เฮ รัฐประกันภัยข้าวนาปีผลิต 58 คุ้มครองทางธรรมชาติ

28 พฤษภาคม 2558
3,385
นายประจิน จันทรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงา ธ.ก.ส.จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ร่วมกับบริษัทประกันภัย 7 บริษัท เป็นผู้รับประกันภัยข้าวนาปี ปีผลิต 2558 ตามนโยบายของรัฐบาล
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.- 14 ส.ค.58 ในทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคใต้ จะรับประกันภัยไปจนถึงวันที่ 11ธ.ค.58 โดยให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย (น้ำท่วม หรือฝนตกหนัก) ฝนทิ้งช่วง (ภัยแล้ง) ลมพายุ อากาศหนาว หรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ จ่ายสินไหม 1,111 บาทต่อ/ไร่ ภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาด จ่ายสินไหม 555บาท/ไร่

สำหรับบค่าเบี้ยประกันภัยในจังหวัดอ่างทอง ไร่ละ 483.64 บาท รัฐอุดหนุนไร่ละ 383.64 บาท คงเหลือเกษตรกรจ่ายเบี้ย 100บาท/ไร่ สำหรับเกษตรลูกค้า ธ.ก.ส.จ่ายเบี้ย 90 บาท/ไร่ (ธ.ก.ส.สมทบให้10บาท/ไร่ )

เกษตรกรผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้เคยขึ้นทะเบียนผู้เพาะปลูกข้าว(ทบก) ปีผลิต 2557/58 และมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบให้ ธ.ก.ส.เท่านั้น และ กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครองในกรณี 1.ความเสียหายจาก แผ่นดินไหว สึมานิ ฟ้าผ่า การทรุด/ยุบตัวของดิน การปะทุจากใต้พื้นดิน ฝนดาวตก อุกาบาต 2.พื้นที่เอาประกันอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่รับน้ำ และผู้เอาประกันมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยี่ยวยาจากรัฐ และ 3.ข้าวนาปีเสียหายในช่วงระยะเวลารอคอย(7วัน) หรือข้าวถูกเก็บเกี่ยวแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวนาได้เฮ รัฐประกันภัยข้าวนาปีผลิต 58 คุ้มครองทางธรรมชาติ.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/159113