เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ปีหน้า ดึงชาวนาทำประกันภัยนาข้าวหนียากจน

20 พฤษภาคม 2558
2,641
นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ปีนี้ ธ.ก.ส.จะทำประกันภัยข้าวนาปี 1.5 ล้านไร่ และเตรียมเพิ่มเป็น 2 ล้านไร่ในปีหน้า เพื่อลดความเสี่ยงให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าเบี้ยประกันให้ชาวนาตั้งแต่ 50-80% ของเบี้ยที่ชาวนาต้องจ่าย ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัย อยู่ระหว่าง 124.12-483.64 บาทต่อไร่ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของพื้นที่ แต่ชาวนาจ่ายค่าเบี้ยเพียง 60-100 บาทต่อไร่ มีส่วนลดเบี้ยประกันให้อีก 10 บาทในกรณีที่ชาวนาเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนที่เหลือรัฐบาลเป็นผู้รับภาระ ซึ่งคิดเป็นงบประมาณ 476 ล้านบาท โดยรับประกันภัยความเสียหาย 7 ชนิด คือ น้ำท่วม ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ อัคคีภัย ศัตรูพืช ผ่าน 7 บริษัทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหาย 1,111 บาทต่อไร่ ยกเว้นความเสียหายจากศัตรูพืช ให้ความคุ้มครองที่ 555 บาทต่อไร่
นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า กรมธรรม์ประกันภัยข้าวทำให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย แบ่งพื้นที่ทั่วประเทศตามความเสี่ยงภัยรวม 5 โซน อาทิ พื้นที่เสี่ยงต่ำสุด เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม 124.12 บาท เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาท รัฐบาลอุดหนุน 64.12 บาท พื้นที่เสี่ยงต่ำมาก เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 236.47 บาท เกษตรกรจ่าย 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 166.47 บาท พื้นที่เสี่ยงต่ำ เบี้ยประกันรวมอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม 355.24 บาท เกษตรกรจ่าย 80 บาท รัฐอุดหนุน 275.24 บาท.

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เพิ่มพื้นที่ 2 ล้านไร่ปีหน้า ดึงชาวนาทำประกันภัยนาข้าวหนียากจน.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/499095