เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจกฟรี พันธุ์หม่อน และไข่ไหมพันธุ์ดี

20 พฤษภาคม 2563
3,973
กรมหม่อนไหมยกเว้นเก็บค่าบริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี บรรเทาผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยแจกพันธุ์หม่อนไม่เกินรายละ 10,000 ท่อน และไข่ไหมพันธุ์ดีไม่เกินรายละ 5 แผ่น ฟรี ภายใน 31 สิงหาคมนี้ แก่เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม

นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมหม่อนไหมว่าด้วยการขายและแจกพันธุ์หม่อน ไข่ไหม หนอนไหม และวัสดุย้อมสี พ.ศ.2562 ข้อ 14 และ 6 กรมหม่อนไหมจึงได้ประกาศยกเว้นการเก็บค่าบริการพันธุ์หม่อนและไข่ไหม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 - 31 สิงหาคม 2563
ประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม ผู้อำนวยการสำนักหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1-6 และผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ มีอำนาจแจกพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีตามประกาศฉบับนี้ ซึ่งจะแจกพันธุ์หม่อนและไข่ไหมฟรี แก่เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหมเท่านั้น

สำหรับพันธุ์หม่อน กรมหม่อนไหมจะแจกเฉพาะท่อนพันธุ์หม่อน รายละไม่เกินอัตราปลูกของพื้นที่ถือครองตามที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหมเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เกินรายละ 10,000 ท่อน หากขอรับท่อนพันธุ์หม่อนเกินกว่า 10,000 ท่อน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม กรณีเกษตรกรรายใหม่จะขอรับหม่อน ต้องจดทะเบียนกับกรมหม่อนไหมก่อน จึงจะได้รับท่อนพันธุ์หม่อนฟรีตามที่กำหนด

ส่วนไข่ไหมพันธุ์ดี กรมหม่อนไหมจะแจกให้เกษตรกรเฉพาะที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม รวมแล้วไม่เกินรายละ 5 แผ่น สามารถรับครั้งเดียวหรือแบ่งรับก็ได้ แต่เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนดตามประกาศเท่านั้น โดยจำนวนไข่ไหมพันธุ์ดีส่วนที่ขอรับเกิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานหมายเหตุในเอกสารรับพันธุ์หม่อนและไข่ไหมว่าแจกตามประกาศกรมหม่อนไหม 27 เมษายน 2563 (Covid-19) เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการรับการตรวจจากการตรวจสอบภายใน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า