เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจกต้นกล้าผักฟรี

03 เมษายน 2563
2,780
กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนกล้าพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดที่มีน้ำสามารถเพาะปลูกได้ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้หลังประสบภัยได้เร็วขึ้น ดำเนินการผลิตต้นพันธุ์พืชผักโดยกองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร
ภายใต้การผลิตกล้าพันธุ์พืชผักของ"กองขยายพันธุ์พืช"ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์พืชพันธุ์ดี ทำหน้าที่ในการผลิตขยายและจัดการพันธุ์พืชพันธุ์ดี (ยกเว้นข้าว) โดยขับเคลื่อนงานผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันดำเนินการผลิตพืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต (เนื้อเยื่อ ท่อนพันธุ์ ต้นพันธุ์ เมล็ดพันธุ์) ใน 4 มิติได้แก่ 1) ส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างรายได้ภาคเกษตร(พืชสร้างรายได้) 2) รองรับสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรค/ศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจ หรือแก้ปัญหาโรคพืชที่แฝงไปกับต้นพันธ์ 3) เตรียมความพร้อมปัจจัยการผลิตด้านพันธุ์พืช เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐและสถานการณ์ภัยธรรมชาติ 4) สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น พืชหายากหรือใกล้สูญพันธุ์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการเตรียมปัจจัยการผลิตการเกษตรเพื่อเกษตรกรผู้ประสบภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้หลังประสบภัยได้เร็วขึ้น โดยให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ทั่วประเทศ ดำเนินการผลิตและสนับสนุนพันธุ์พืชผักในพื้นที่ จำนวน 294,000 ต้น เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา แมงลัก และบูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้สำรวจความต้องการของเกษตรกรที่มีพื้นที่พร้อมในการปลูก พร้อมส่งมอบพันธุ์พืชให้เกษตรกร ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบพืชพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ว จำนวน 105,940 ต้นในพื้นที่ 18 จังหวัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
คม ชัด ลึก