เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
กษ.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพิธีพืชมงคล2558
11 พฤษภาคม 2558
3,168
10 พ.ค.58 เมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมา นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2558 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค.58
โดย นายชวลิต กล่าวว่า งานบวงสรวงนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงาน ข้าราชการ และประชาชน โดยพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และศาลพระภูมิเจ้าที่ ของพระยาแรกนาขวัญ จะเป็นพิธีกรรมก่อนวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ เป็นผู้ดูแลการประกอบพิธีพราหมณ์ และมีเทพีคู่หาบทอง - หาบเงิน ร่วมในพิธีด้วย ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว จะแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2558 ปฏิทินหลวงได้กำหนดให้วันอังคารที่ 12 พ.ค.58 เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งประกอบพระราชพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และถือเป็นวันเกษตรกรด้วย สำหรับวันพุธที่ 13 พ.ค.58 เป็นวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (ไถหว่าน) ซึ่งจะประกอบพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
สำหรับเทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และ น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร , เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แขวงโสภา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิงณฐมน อยู่เล่ห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน , คู่เคียงมีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูน

สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานที่เตรียมไว้ในพระราชพิธีมีทั้งสิ้น 11 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวนาสวน จำนวน 8 สายพันธุ์ และข้าวไร่ จำนวน 3 สายพันธุ์ นอกจากนี้ ได้เตรียมพันธุ์ข้าว จำนวน 2,520 กิโลกรัม แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศที่เดินทางเข้าร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพระราชพิธีพืชมงคลด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กษ.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนพิธีพืชมงคล2558.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/157401