เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน 3แสนซองพระราชพิธีพืชมงคล

06 พฤษภาคม 2558
5,288
นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ตรงกับวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม โดยในปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูนาปี 2558 ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 11 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 2,695 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 8 พันธุ์ ได้แก่ 1.ปทุมธานี 1 จำนวน 249 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543 2. สังข์หยดพัทลุง จำนวน 83 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 3.ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 302 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 4.กข49 จำนวน 669 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อต้นปี 2556 5.กข41 จำนวน 678 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 6.กข31 จำนวน 258 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 7. กข47 จำนวน 118 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 8.กข6 จำนวน 145 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2520 ส่วน ข้าวไร่ จำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่ 1. ดอกพะยอม จำนวน 64 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522 2. ซิวแม่จัน จำนวน 75 ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2522 3. ลืมผัว จำนวน 54 กิโลกรัม ประกาศรับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
ทั้งนี้ กรมการข้าว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2558 ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และแปลงนาสาธิตในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา และบรรจุใส่ถุงเงินถุงทอง ประกอบด้วย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 25 กิโลกรัม กข41 จำนวน 25 กิโลกรัม และพันธุ์ กข49 จำนวน 25 กิโลกรัม

สำหรับพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานคงเหลือ จำนวน 2,520 กิโลกรัม ทางกรมการข้าวได้แบ่งบรรจุในซองพลาสติก จำนวน 360,000 ซอง แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : "แจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน 3แสนซองพระราชพิธีพืชมงคล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/155608