เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เรียนฟรี เกษตร-ประมง

31 มกราคม 2563
8,079
เรียนเกษตร-ประมง ฟรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมาทำการเกษตรในวิทยาลัยกับนักศึกศึกษาได้

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.)?กล่าวว่า ประเทศไทย คือ ประเทศ เกษตรกรรม แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ย้อนหลัง พบว่า จำนวนผู้เรียนสาขาเกษตรกรรม และ สาขาประมง ลดลงมาก
จึงจะเสนอต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในการส่งเสริมให้เด็กมาเรียนเกษตรกรรมและประมงมากขึ้น โดยยกเว้นค่าเรียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และอื่นๆ ให้เรียนเกษตรกรรมและประมง ฟรี จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และ สอศ.จะจัดงบประมาณสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยการประมง (วป.)ทดแทนการเก็บค่าเล่าเรียนจากเด็ก ??

นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่ามีแนวคิดให้วิทยาลัยแบ่งพื้นที่ให้เด็กแต่ละคนเพื่อใช้ในการเป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และให้ครอบครัวสามารถมาอยู่และเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรมไปพร้อมๆกับเด็กได้ ซึ่งจะทำให้เด็กมีอาชีพ มีรายได้ โดยมีเงื่อนไขเมื่อเรียนจบก็ออกจากพื้นที่ไป ซึ่งเรื่องนี้สามารถทำได้และบางวิทยาลัยก็ทำอยู่แล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
เดลินิวส์