เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
แพะเนื้อ ทางเลือกใหม่ กำไรงาม
21 มกราคม 2563
1,879
เกษตรกรขอนแก่นหันเลี้ยงแพะเนื้อ สร้างรายได้ดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาด

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) พบว่า เกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อในหลายอำเภอ เช่น อ.สีชมพู เมือง แวงใหญ่ และอุบลรัตน์ สำหรับอ.สีชมพู เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาเที่ยงมีสมาชิก 45 ราย ปัจจุบันมีแพะ 3,014 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างสายพันธุ์บอร์ (Boer) และแองโกลนูเบียล (Anglo-Nubian) มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,154.87 บาท/ตัว แยกเป็นค่าพันธุ์สัตว์ 353.63 บาท ค่าแรงงาน 599.93 บาท ค่าอาหาร 528.07 บาท และส่วนที่เหลือ 1,673.24 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่ายาป้องกันโรค ค่าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ โดยแม่แพะ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกแพะเฉลี่ย 2 ตัว/ท้อง (ลูกแฝด) สำหรับราคาขาย เกษตรกรสามารถจำหน่ายแพะเนื้อ (อายุเฉลี่ย 6 เดือน น้ำหนักประมาณ 30 กก./ตัว) ในราคาเฉลี่ย 3,900 บาท/ตัว (130 บาท/นน.ตัว 1 กก.) ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 742.13 บาท/ตัว
การเลี้ยงแพะเนื้อใช้พื้นที่น้อย กินอาหารได้หลากหลาย เช่น ฟางข้าว หญ้าสด ใบกระถินและต้นถั่วฮามาต้า ส่วนอาหารข้นได้แก่ อาหารสำเร็จรูป กากและเปลือกมันสำปะหลังหมักยีสต์ โดยแพะเนื้อต้องการอาหารวันละ 1-2 กก./วัน เท่านั้น และยังทนต่อสภาพแวดล้อม ปรับตัวเก่ง ทำให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็ว

เกษตรกรที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.4 โทร. 0-4326-1513 หรืออีเมล zone4@oae.go.th หรือขอคำปรึกษานางพัชราภรณ์ โพธิ์ศรี ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาน้ำเที่ยง ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่นโทร. 06-1591-1953

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
22-31°C
เชียงใหม่
16-30°C
นครราชสีมา
18-32°C
ชลบุรี
22-28°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
25-28°C