เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คาดปี 63 นมดิบล้นตลาด

24 ธันวาคม 2562
6,369
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมโครงการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อดูแลเกษตรกรโคนมให้ประกอบอาชีพได้มั่นคง และเล็งเห็นความสำคัญของการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขนาดใหญ่ และตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจร เพื่อรองรับปริมาณน้ำนมดิบที่คาดว่าจะเกินความต้องการในปี 2563 จึงมอบหมายองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว ได้แก่
1) ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ดำเนินการโดยอ.ส.ค. เพื่อรองรับผลผลิตน้ำนมดิบที่เพิ่มขึ้น ตามที่รัฐบาลทำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเป็นฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่
2) ตั้งศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมครบวงจร ที่ประกอบด้วย ศูนย์ Feed Center เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนอาหารโคนมในราคาต้นทุนต่ำ ศูนย์เลี้ยงโคนมทดแทน เพื่อแบ่งเบาภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นำโคทดแทนมาเลี้ยงยังศูนย์แทน ตามข้อจำกัดด้านแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่สานต่ออาชีพของครอบครัว และสร้าง Smart Farm เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านกิจการโคนมระดับนานาชาติ
ที่ผ่านมา ได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและศูนย์เรียนรู้กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนายวิเชียรผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งจากการดำเนินงานต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ได้พิจารณาพื้นที่เหมาะสมจัดตั้งโครงการบริเวณเดียวกัน การศึกษาทบทวนโครงการพร้อมออกแบบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ อีกทั้ง ยังได้รับมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ โดยลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับอ.ส.ค. เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมในจังหวัดภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่อยู่ใน 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ที่เป็นฐานการผลิตน้ำนมดิบที่สำคัญและคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย รวมตัวตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม 18 สหกรณ์ บริษัทเอกชน4 แห่ง โรงงานนม 5 แห่ง มีเกษตรกรรวม 1,403 ราย ประชากรโดนม 64,147 ตัว และมีปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตได้ 8,990 ตันต่อเดือน หรือ 299.7 ตันต่อวันและมีแนวโน้มปริมาณน้ำนมดิบของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปีในปี 2559 เฉลี่ย 350 ตันต่อวัน โดยมีอัตราการเติบโตของน้ำนมดิบปริมาณปี 2558 และ 2559 ประมาณ 5-6% คาดว่าปี 2563จะมีปริมาณน้ำนมดิบประมาณ 400 ตันต่อวัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า