เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เร่งแก้ปัญหากุ้งราคาตก
18 ธันวาคม 2562
1,035
กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. และ กรมประมง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา โดยนำผลผลิตส่วนเกินกุ้งออกจากตลาด 40,000 ตัน และกำหนดราคาเป้าหมายที่เกษตรกรขายได้ให้กุ้งขนาด 70 ตัวต่อกิโลกรัม อยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท
ด้านนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สำหรับมาตรการแก้ปัญหาราคากุ้ง กรมการค้าภายในเตรียมเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อกุ้งเพิ่ม 30,000 ตัน วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 75 ล้านบาท และการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อกุ้งเพื่อเก็บในสต๊อก ระยะเวลา 3 เดือน 10,000 ตัน วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 22.50 ล้านบาท และชดเชยค่าเก็บกิโลกรัมละ 1 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 32.50 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำโครงการและมาตรการดังกล่าว

นอกจากนี้ เตรียมขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ให้มากขึ้น โดยให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทีมเจรจาระหว่างผู้ประกอบการส่งออกไทยกับผู้ประกอบการนำเข้ารายใหม่ๆ พร้อมส่งเสริมการบริโภคในประเทศ โดยให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค เช่น นำกุ้งจากฟาร์มเกษตรกรจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ขายออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายปีที่เป็นช่วงเทศกาลที่ผู้บริโภคภายในประเทศจะซื้อกุ้งราคาถูกลงกว่าท้องตลาดทั่วไป เชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าว จะยกระดับราคากุ้ง ให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า