เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เคาะเสร็จ จัดโควตาผู้ประกอบการนมโรงเรียน รับซื้อน้ำนมดิบวันละ1,170ตันต่อวัน

22 ตุลาคม 2561
2,743
กษ.เคาะเสร็จจัดโควต้าผู้ประกอบการนมโรงเรียน64ราย71โรงงาน รับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรวันละ1,170ตันต่อวัน พร้อมจัดสรรพื้นที่ส่งนมโรงเรียนลงตัว ชงมิลค์บอร์ดเห็นชอบเร่งดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่2วันที่1พ.ย.นี้
21 ต.ค.61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กล่าวว่า ได้พิจารณาจัดสรรสิทธิการจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการแล้ว โดยในภาคเรียนที่ 2/2561 นี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 64 ราย 71 โรงงาน เป็นรายที่เคยร่วมโครงการในภาคเรียนที่ผ่านมา 59 ราย รายที่เคยเข้าโครงการในปีก่อนๆ แต่ไม่ได้เข้าในภารเรียนที่ 1/2561 จำนวน 4 ราย และมี 1 ราย ซึ่งเป็นรายใหม่ รวมปริมาณน้ำนมที่ผู้ประกอบการยื่นขอเข้าร่วมโครงการ 1,317.647 ตันต่อวัน เกินปริมาณซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการบริหารจัดการ ฯ นมโรงเรียนกำหนดไว้ที่ 1,170 ตันต่อวัน โดยคำนวณจากจำนวนนักเรียนทั้ง 7,400,000 คน ดื่มนมวันละ 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนละ 130 วัน ดังนั้น ปริมาณน้ำนมที่ผู้ประกอบการยื่นขอร่วมโครงการเกินอยู่ 147.647 ตันต่อวัน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับลดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการวิชาการของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด)

ในวันพรุ่งนี้ (22 ต.ค.) จะเชิญผู้ประกอบการที่คุณสมบัติผ่านทั้ง 64 ราย มาร่วมประชุม โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนจะพิจารณาจัดสรรตามประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายของมิลค์บอร์ด จากที่แบ่งเป็น 4 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิน้อยกว่า 50,000 กล่อง/ถุงต่อวัน ซึ่งมีสถานที่ผลิตในจังหวัดใดจะได้จำหน่ายในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกล้เคียง หากมีผู้ประกอบการในพื้นที่มากกว่า 1 ราย ให้จัดสรรแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก โครงการพระราชดำริ สถาบันการศึกษา หรือผู้ประกอบการเอกชนขนาดเล็กก่อน ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจำหน่ายมากกว่า 50,000 กล่อง/ถุงต่อวัน จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ เบื้องต้นจะให้ผู้ประกอบการได้ข้อตกลงกันเองก่อน แต่หากตกลงกันไม่ได้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการฯ นมโรงเรียนจะเป็นพิจารณาชี้ขาด ส่วนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ประกอบการในสถานที่น้อย หากมีสิทธิเหลือ ให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจัดสรรแก่ผู้ประกอบการภาคอื่นได้

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า จะพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ภายในวันที่ 23 ต.ค.จากนั้นจะนำเสนอมิลค์บอร์ดพิจารณาเห็นชอบการจัดสรรสิทธิการจำหน่าย ในวันที่ 24 ต.ค.แล้วประกาศผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่าย ในวันที่ 26 ต.ค.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ไปทำสัญญาซื้อขายกับหน่วยงานที่จัดซื้อให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 1 พ.ย.โดยหน่วยงานที่จัดซื้อนมโรงเรียนรัฐบาลและเทศบาล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนโรงเรียนเอกชนดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งจะต้องรายงานยอดการใช้น้ำนมจากศูนย์รวบรวมนม ยอดการผลิตรายเดือน ยอดการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมไปยังโรงเรียนแก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการนมโรงเรียนทุก 15 วัน ซึ่งในภาคเรียนนี้จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนว่า แจ้งตัวเลขรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรอันเป็นเท็จ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กษ.เคาะเสร็จ จัดโควตาผู้ประกอบการนมโรงเรียน รับซื้อน้ำนมดิบวันละ1,170ตันต่อวัน". (21-10-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 22-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.naewna.com