เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ยกระดับแผนเผชิญเหตุการระบาดอหิวาต์ในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ

28 กันยายน 2561
2,151
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ว่า กรมปศุสัตว์จะเสนอยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ หลังจีนยังไม่มีแนวโน้มที่จะสงบลง และตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับประเทศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับมือ กรณีถ้ามีโรคระบาดเข้ามา กรมปศุสัตว์ใช้นโยบายรู้โรคเร็ว ควบคุมโรคเร็ว พร้อมย้ำว่า หากเกิดโรคในฟาร์มแล้วเกษตรกรไม่แจ้งโรค จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 11 มีโทษตามมาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะเน้นเข้มงวดตั้งด่านควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า หากสัตว์ป่วยที่ยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการและทำลายทันทีเพื่อควบคุมโรค เกษตรกรจะได้รับค่าชดเชยไม่เกินร้อยละ 75 ของราคาเนื้อสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์จะเสนอของบกลางจากรัฐบาล และเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ bio security จะเสนอสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ (มกอช.) ยกระดับมาตรฐานฟาร์มสุกร GAP เป็นมาตรฐานบังคับ หากปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดจะได้รับการดูแลจากรัฐบาล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ยกระดับแผนเผชิญเหตุการระบาดอหิวาต์ในสุกรเป็นวาระแห่งชาติ". (28-09-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 28-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com