เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เพิ่มมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่

03 กันยายน 2561
3,153
นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช.ได้เสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ความเห็นชอบหลักการ การกำหนดมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานบังคับ โดยหากมีการเห็นชอบแล้ว ก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ในเดือน พ.ย.นี้ เพื่อบังคับใช้ในปี 2562 เฉพาะฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) กังวลว่า การเลี้ยงไก่ไข่ มีความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่ (โรคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือเคยเกิดขึ้นแต่พบได้น้อย ) จึงต้องเร่งยกระดับฟาร์มไก่ไข่ เพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาด รวมทั้งความปลอดภัยและคุณภาพสินค้า
สำหรับมาตรฐานการบังคับฉบับใหม่นี้ จะกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (จีเอพี) สำหรับฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่เพื่อการค้าตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป โดยการเลี้ยงไก่ไข่ต้องมีการจัดการฟาร์ม อาหาร น้ำ การจัดการบุคลากร การ

จัดการสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ การจัดการไก่ระยะไข่และไข่ไก่ การบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการนำไปบริโภค แต่มาตรฐานนี้จะไม่ครอบคลุมฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระตามธรรมชาติ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มไก่ไข่ทั่วประเทศ 2,944 ฟาร์ม แบ่งเป็น ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานจีเอพี จำนวน 1,536 ฟาร์ม และไม่ผ่านมาตรฐานจีเอพี 1,408 ฟาร์ม แบ่งขนาดฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่เป็น 5 ขนาด คือ 1.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 1-999 ตัว จำนวน 402 ฟาร์ม ไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับของมาตรฐาน 2.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 1,000 ตัวขึ้นไป จำนวน 134 ฟาร์ม ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 1 ปี 3.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 1,000-9,999 ตัว 1,482 ฟาร์ม ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 5 ปี หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ 10,000-99,999 ตัว 926 ฟาร์ม ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 5 ปี หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5.ฟาร์มที่เลี้ยงไก่ไข่ตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป 134 ฟาร์ม ที่ต้องเข้าสู่การบังคับใช้ภายใน 1 ปี.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่". (30-08-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 03-09-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th