เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ไทยตั้งเป้าส่งออกสัตว์ปีกไปจีนปีละ 2 หมื่นล้านบาท
29 สิงหาคม 2561
1,748
กรุงเทพฯ 27 ส.ค. ไทยตั้งเป้าส่งออกสัตว์ปีกไปจีนปีละ 2 หมื่นล้านบาท กรมปศุสัตว์ทำหลักเกณฑ์การตรวจสอบและสุขอนามัยของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งอออก เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จีนเป็นเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์จะส่งออกสัตว์ปีกไปจำหน่าย โดยมีศักยภาพรับซื้อถึงปีละ 20,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากไทย ล่าสุดนายลักษณ์ วจนานนวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามร่วมกับนาย Zou Zhiwu รองเลขาธิการสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์

สำหรับสาระสำคัญของพิธีสารดังกล่าวกำหนดให้ฝ่ายไทยมีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ การกักกันและการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกที่จะส่งออกไปจีนและฝ่ายไทยต้องให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการฆ่าและการชำแหละสัตว์ปีก การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีก รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและกักกัน รวมถึงข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังสารตกค้าง สารปนเปื้อน โรคติดต่อและเชื้อก่อโรค กำหนดให้มีการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์ โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขทะเบียนสถานประกอบการ เลขที่ชุดการผลิต วันที่ผลิต อายุการเก็บรักษา และอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา เป็นต้น และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยแนบไปกับตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองผลิตเนื้อสัตว์ปีกและชิ้นส่วนสัตว์ปีกแช่แข็งไปจีนขณะนี้มี 7 โรงงาน คาดว่าจะสร้างรายได้ปีละ 600 ล้านบาท หากส่งออกได้ครบตามเป้าหมาย 19 โรงงาน จะสร้างรายได้มากถึงปีละ 20,000 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยตั้งเป้าส่งออกสัตว์ปีกไปจีนปีละ 2 หมื่นล้านบาท". (27-08-2561). อสมท.: สืบค้นเมื่อ 29-08-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.mcot.net