เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เข้มสกัดหวัดนก ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากมาเลเซีย

24 สิงหาคม 2561
1,949
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มสัตว์ปีกในเมืองตัวราน รัฐซาบาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จึงได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการน้ำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากสัตว์ปีกดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดจากมาเลเซีย ขณะนี้กำลังเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โรคไข้หวัดนกสามารถแพร่กระจายอย่างกว้างขวางได้ โดยสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะโรค รวมทั้งซากสัตว์ที่ป่วยตายจากประเทศที่ระบาดเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพของคนไทยด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์อีกฉบับหนึ่งชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรมีชีวิต และซากสุกรทุกชนิด เนื่องจากขณะนี้เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดในฟาร์มเลี้ยงที่มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหากนำสุกรหรือซากสุกรจากพื้นที่ระบาดเข้ามาอาจเกิดการระบาดในประเทศไทยได้ โดยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เข้มสกัดหวัดนก ประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากมาเลเซีย". (22-08-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 24-08-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com