เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 20 อำเภอ ในปี 2561

10 กรกฏาคม 2561
1,728
กรมปศุสัตว์เดินหน้าจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ ภายในปี 2561 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เป็นการรองรับ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
โดยวางเป้าหมายเพิ่มขึ้นปีละ 20 อำเภอ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดทั้งในสัตว์ และโรคสัตว์สู่คนได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สถานพยาบาลสัตว์ที่กรมปศุสัตว์จัดตั้งขึ้นนี้ ได้มุ่งเน้นการให้บริการแก่สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ป่วย สัตว์พิการ สัตว์ตั้งท้องหรือลูกอ่อน ลูกสัตว์ สัตว์ที่เป็นโรคผิวหนัง (โรคเรื้อน) และสัตว์ที่อยู่ในการดูแลขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่ตามสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น

กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 นั้น ทำให้กรมปศุสัตว์มีบทบาท ภารกิจด้านบริการสุขภาพสัตว์เพิ่มขึ้น ในด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม และถูกทอดทิ้ง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ต้องให้การสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานสงเคราะห์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ อีกด้วย

สำหรับปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ระดับอำเภอแล้ว จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว อ.พานทอง จ.ชลบุรี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.สกลนคร อ.สันป่าตอง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.เมือง จ.ตรัง อ.เมือง จ.พัทลุง และอ.เมือง จ.สงขลา.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"อธิบดีกรมปศุสัตว์ เร่งจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 20 อำเภอ ในปี 2561". (06-07-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 09-07-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th