เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หนุนชายแดนใต้เลี้ยงปลาพลวงเพิ่มรายได้

25 มิถุนายน 2561
1,943
ปิดทองหลังพระ ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านชายแดนภาคใต้ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เหมาะเลี้ยงปลาพลวงชมพู สร้างรายได้
นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า ปิดทองหลังพระฯ และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ได้ร่วมกันจัดทำความร่วมมือส่งเสริมและการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพู ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างอาชีพกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ เพราะปลาพลวงชมพูนั้น เป็นปลาที่พบตามธรรมชาติที่ในเขตป่าฮาลาบาลา และมีการจับขายสู่ตลาดมาเลเซียในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาท จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้
ทั้งนี้ที่ผ่านมาปิดทองหลังพระฯ ได้ขยายพื้นที่พัฒนาไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อปี 60 รวม 7 พื้นที่ ปัจจุบันได้ร่วมกับประชาชนซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำสำเร็จหลายพื้นที่ เช่น ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก และการร่วมมือกับกรมประมงจะทำให้มีทางเลือกใหม่ทางการอาชีพที่ดี เนื่องจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาสั้นกว่า และมีตลาดรองรับ ดังนั้นการส่งเสริมประมงเป็นอาชีพเพิ่มเติม จึงเริ่มทำในพื้นที่มีน้ำเพียงพอ สม่ำเสมอก่อน นั่นคือ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลเพื่อให้ได้ปลาคุณภาพสูง

สำหรับเทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลนี้ ที่ผ่านมากรมประมงได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรหลายรายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำไปใช้เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งประหยัดต้นทุน และทำให้จำหน่ายปลาได้ราคาดี ทั้งยังเหมาะกับการเลี้ยงปลาในหลายสายพันธุ์ เช่นปลานิล ปลาจีน และปลาพลวงชมพู จึงน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่การพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ ที่มีน้ำไหลตลอดปี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หนุนชายแดนใต้เลี้ยงปลาพลวงเพิ่มรายได้". (25-06-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 26-06-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th