เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เผยสหกรณ์โคนมท่าม่วงเป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีสุดในไทย

19 มิถุนายน 2561
1,891
กรมปศุสัตว์เผยสหกรณ์โคนมท่าม่วง เป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีสุดในไทย กระบวนการผลิตน้ำนมมีมาตรฐานทั้งระบบ อนาคตขยายตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านได้
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์คุณภาพนม จากสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ของกรมปศุสัตว์ พบว่า สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีที่สุดของประเทศไทย และมีมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำนมทั้งระบบ การบริหารจัดการฟาร์ม การให้อาหาร การรีดนมและสุขลักษณะ และสะอาดปลอดภัย ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ถือเป็นโมเดลของแหล่งผลิตน้ำนมคุณภาพดีของประเทศไทย ที่สามารถต่อยอดธุรกิจผลิตนมเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้อย่างดี โดยในอนาคตสหกรณ์มีแผนปรับปรุงฟาร์มโคนมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมฟาร์มโคนมของสมาชิก เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก และมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะสามารถเชื่อมธุรกิจและเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เผยสหกรณ์โคนมท่าม่วงเป็นแหล่งผลิตน้ำนมที่ดีสุดในไทย". (18-06-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 20-06-256, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com