เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ ขอพ่อค้ารับซื้อหมูหน้าฟาร์ม 60 บาท/กก.

19 มิถุนายน 2561
3,592
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราคาหมูมาประชุมร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาราคาหมูหน้าฟาร์มตกต่ำจนเกษตรกรขาดทุน ประกอบด้วยตัวแทนจากกรมการค้าภายใน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและขนส่งสุกร และห้างโมเดิร์นเทรด จึงได้นำเสนอให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงปัจจัยที่ทำให้ราคาหมูตกต่ำ ซึ่งมีทั้งปริมาณการเลี้ยงทั่วประเทศมากเกิน ราคาอาหารสูงขึ้น รวมทั้งการรับซื้อของโมเดิร์นเทรดต่ำกว่าต้นทุนการผลิต โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุว่าต้นทุนการผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ 63 บาท แต่ปัจจุบันราคาขายหน้าฟาร์มเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55 บาท ซึ่งสถานการณ์ราคาหมูตกต่ำเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรรายใหญ่ตั้งแต่ 5,000 แม่เป็นต้นไป ให้ลดปริมาณการผลิตลง จากเดิมปลดระวางหลังตกลูกครั้งที่ 7 เป็นปลดระวางหลังตกลูกครั้งที่ 6 เพื่อให้มีลูกหมูออกสู่ระบบน้อยลง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการซื้อขายหมูขุนและโมเดิร์นเทรด รับซื้อราคาที่เป็นธรรม เบื้องต้นขอความร่วมมือให้รับซื้อกิโลกรัมละ 60 บาท แต่หากพื้นที่ใดรับซื้อสูงกว่าอยู่แล้วให้เป็นไปตามกลไกตลาด

นอกจากนี้ ยังประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา และลาว ผ่านด่านชายแดน โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งต้องการรับซื้อมาก เพื่อบรรเทาปัญหาหมูล้นตลาด ในระยะยาวจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั้งประเทศ เพื่อควบคุมปริมาณการเลี้ยงที่เหมาะสมและกำหนดสนับสนุนเกษตรกรที่ได้ผลดีที่สุด โดยมาตรการดังกล่าวนี้จะดำเนินการภายในระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งกรมปศุสัตว์จะทำข้อสรุปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ หรือ Pig Board รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เร่งแก้ปัญหาราคาหมูตกต่ำ ขอพ่อค้ารับซื้อหมูหน้าฟาร์ม 60 บาท/กก.". (17-06-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 18-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com