เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลัดเกษตรฯ จับมือเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ผลักดันส่งออกยางพาราในตลาดยุโรป

18 มิถุนายน 2561
2,171
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาติประจำกรุงโรม เข้าหารือกับนายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้แจ้งผลการประชุมสมัชชาดินโลก ซึ่งที่ประชุม FAO ลงมติสนับสนุนการมอบ "รางวัลวันดินโลก" (World Soil Day Award) ที่ประเทศไทย ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
ปลัดกระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราในตลาดอิตาลีและยุโรปด้วย ประเทศอิตาลีนำเข้ายางพาราจากไทยมากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพารา ตามนโยบาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเชิญผู้ประกอบการ ผู้นำเข้ายางพาราจากต่างประเทศ และคณะทูตานุทูต เยี่ยมชมโรงงานและตลาดยางพารา ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27?30 มิถุนายน 2561

นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้ให้ข้อเสนอแนะให้กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาขยายพื้นที่เขตอาณารับผิดชอบของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับเขตอาณาของสถานเอกอัครทูต ณ กรุงโรม และประเทศอื่นที่เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลัดเกษตรฯ จับมือเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ผลักดันส่งออกยางพาราในตลาดยุโรป". (15-06-2561).
อาร์วายทีไนน์.: สืบค้นเมื่อ 18-06-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.ryt9.com