เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชูประชารัฐช่วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง เพิ่มปริมาณรับซื้อกุ้ง10ตัน/ราย

31 พฤษภาคม 2561
2,322
สยามรัฐ Issued date 29 May 2018
กทม.: นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่กรมประมงได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัดทำโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพกุ้งขาวแวนนาไม ปี 2561 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคากุ้งตกต่ำ โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคมที่ผ่านมา เบื้องต้นมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 1,200 ราย และมีห้องเย็นเข้าร่วมรับซื้อกุ้งในโครงการฯ 24 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่การเพาะเลี้ยงกุ้ง 23 จังหวัด เกษตรกรจะสามารถขายกุ้งภายใต้โครงการฯ ให้กับห้องเย็นซึ่งเป็นคู่ซื้อขายได้รายละไม่เกิน 6 ตัน ในราคานำตลาดเป็นระยะเวลา 60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม-23 กรกฎาคม 2561 โดยตั้งเป้าการรับซื้อปริมาณรวม 10,000 ตัน
อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ทั้งนี้ จากข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ พบว่าปริมาณผลผลิตที่จะทำการซื้อขายภายใต้โครงการฯ กับห้องเย็น ยังคงต่ำกว่าเป้าการรับซื้อที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กรมประมง ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ได้หารือร่วมกัน ในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งเข้าสู่ห้องเย็น โดยจะเพิ่มการรับซื้อจากเดิมรายละ 6 ตันเป็นรายละไม่เกิน 10 ตันและยังคงยืนยันราคาการรับซื้อกุ้งตามขนาด ซึ่งความช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังกล่าวจะสามารถพยุงไม่ให้สถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะสามารถส่งมอบกุ้งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการฯ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งโทร. 0-2579-2421 และสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ชูประชารัฐช่วยเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง เพิ่มปริมาณรับซื้อกุ้ง10ตัน/ราย". (29-05-2561). กรมประมง.:
สืบค้นเมื่อ เข้าถึงได้จาก : https://www.iqnewsclip.com