เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ปิ๊งสูตรอาหารสัตว์ใช้สับปะรดเป็นส่วนผสม แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

24 พฤษภาคม 2561
2,226
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนพฤษภาคม ? มิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูที่สับปะรดออกสู่ตลาดมากที่สุด พบว่าในปี 2561 จะมีผลสับปะรดสดออกสู่ตลาดประมาณ 2.46 ล้านตัน มากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 35 ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีความต้องการบริโภคและส่งออกสับปะรดปีละไม่เกิน 2 ล้านตันต่อปี จึงมีผลผลิตเกินความต้องการ ประกอบกับมีสับปะรดที่ไม่ได้มาตรฐาน มีผลขนาดเล็ก เนื่องจากผลกระทบจากภัยแล้ง และโรงงานไม่รับซื้ออีกประมาณร้อยละ 20 จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขณะนี้สับปะรดโรงงานมีราคาตกต่ำ
กรมปศุสัตว์จึงคิดสูตรอาหารสัตว์ใช้สับปะรดเป็นส่วนผสม นำมาเลี้ยงโคเนื้อ และโคนม โดยเก็บถนอมไว้ในรูปสับปะรดหมัก แต่ผลสับปะรดสดมีวัตถุแห้งต่ำมากประมาณร้อยละ 10 - 12 มีความชื้นสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เหมาะสำหรับการหมัก จึงต้องเติมวัสดุบางชนิด เพื่อเพิ่มวัตถุแห้ง เช่น ฟางข้าวสับ เพื่อปรับให้วัตถุแห้งอยู่ที่ระดับร้อยละ 35-40 ซึ่งเป็นสภาพการหมักที่ดี และเป็นการเพิ่มเยื่อใยในอาหารให้มีเพียงพอสำหรับโคนมอีกด้วย ดังนั้น กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก อ่าวน้อย จำกัด แก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ โดยดำเนินโครงการนำร่องแปรรูปสับปะรดเพื่อเป็นอาหารสัตว์สำหรับโคนม นอกจากนี้ ได้ดำเนินการผลิตอาหารทีเอ็มอาร์จากผลสับปะรด เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกำแพงแสน จำนวนทั้งสิ้น 30 ตัน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา

สำหรับวิธีการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์นั้น ให้นำสับปะรด 650 กิโลกรัม และฟางข้าว 350 กิโลกรัม ใส่เครื่องผสมอาหาร TMR เพื่อหั่นและคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำมาใส่ถังหรือถุงและไล่อากาศออกให้มากที่สุด ปิดฝาถังหรือมัดปากถุงให้สนิท ไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไป หมักทิ้งไว้ 14-21 วัน สามารนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ โคนม แพะ และแกะ ได้เป็นอย่างดี และคิดเป็นต้นทุนเปลือกสับปะรดหมักฟางเท่ากับ 2.00 บาทต่อกิโลกรัม

นอกจากนี้ ยังมีโครงการรับซื้อสับปะรดคัดทิ้งเพื่อแปรรูปเป็นอาหารทีเอ็มอาร์สำหรับโคนม สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณกลางปี 2561 (ไทยนิยมยั่งยืน) ให้สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์รับซื้อ-แปรรูป และจำหน่ายอาหารทีเอ็มอาร์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้สนใจ โดยสนับสนุนเงินกู้จำนวน 4,000,000 บาท ด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ปิ๊งสูตรอาหารสัตว์ใช้สับปะรดเป็นส่วนผสม แก้ปัญหาราคาตกต่ำ". (23-05-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 25-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com