เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีน90วันหลังเกิดหวัดนกระบาด

23 พฤษภาคม 2561
1,767
กรมปศุสัตว์ ออกประกาศห้ามนำเข้าสัตว์ปีก น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์จากจีนเป็นเวลา90วันหลังหวัดนกระบาด
นายสรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ปออกระกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก หรือโอไออี รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง HPAI ในหลายพื้นที่ของประเทศจีน เช่นในฟาร์มสัตว์ปีก ณ เขตปกครองตนเอง Guangxi พบไข้หวัดนกสายพันธุ์H5N6 ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ เขตปกครองตนเอง Ningxia สายพันธุ์ H7N9 และในสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน ณ มณฑล Shanxi สายพันธุ์ H7N9 เป็นต้น ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยมีสาเหตุสำคัญมากจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคหรือซากของสัตว์ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆและเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ดังนี้ ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวก นก ไก่ เป็ด ห่าน น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน โดยประกาศนี้มีผลใช้บังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป วันที่ 22 พ.ค.2561

"การประกาศนี้เป็นไปตามหลักการสากล ที่จะต้องป้องกันโรคจากแหล่งเสี่ยงที่เกิดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากประเทศจีน รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องทุกชนิด เพื่อจะได้ไม่ต้องมายื่นคำขอ เพราะห้ามนำเข้าเด็ดขาด"นายสรวิศกล่าว กล่าว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีน90วันหลังเกิดหวัดนกระบาด". (22-05-2561). โพสต์ทูเดย์.:
สืบค้นเมื่อ 24-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com