เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการปศุสัตว์ OK ปีที่ 4 ต่อยอดความสำเร็จสู่ไข่ OK

04 พฤษภาคม 2561
1,692
กรมปศุสัตว์ เดินหน้าโครงการปศุสัตว์ OK ต่อเนื่องปีที่ 4 มุ่งยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ปลอดภัย ปลอดสารเร่งเนื้อแดงสู่ผู้บริโภคชาวไทย พร้อมขยายผลสำเร็จสู่ร้านจำหน่ายไข่ OK คาดปี นี้สามารถหนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม 5,000 แห่ง
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์และโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิเดเผยว่า กรม ปศุสัตว์ขับเคลื่อน "โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" หรือ "ปศุสัตว์ OK" มาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างยั่งยืน สร้างอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการทั้งใน ร้านค้าและเขียงจำหน่ายในตลาดสด ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่ ร้านโมเดิร์นเทรด รวมถึงผู้ ประกอบการรายย่อยในลักษณะเถ้าแก่เล็กเนื้อหมูตู้เย็นชุมชนพอร์คชอป ที่เป็นปลายน้ำของห่วงโซ่ อาหารปลอดภัย ทำหน้าที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สู่ผู้บริโภคโดยตรง ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดีจากภาคผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้าน จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

"ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้ร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศเข้า สู่โครงการปศุสัตว์ OK แล้ว 4,232 แห่ง ขณะเดียวกันได้ขยายความสำเร็จของโครงการนี้ไปสู่ร้านจำหน่ายไข่ OK ได้อีก 384 แห่ง คาดว่าปีนี้จะสามารถเดินหน้ามาตรฐานการจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่ปลอดภัย นี้สู่ผู้บริโภคทั่ว ไทยให้ถึง 5,000 แห่ง และผลักกันโครงการนี้ให้เป็นต้นแบบบูรณาการสู่กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ ประชาชนได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน ได้รับอาหารที่ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะและ สารตกค้าง" นายสัตวแพทย์สมชวน กล่าว

โฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า นอกจากการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำมาตรฐานโครงการของกรม ปศุสัตว์ไปปรับใช้ แล้ว ยังแนะนำให้จัดเก็บผลิตภัณฑ์ระหว่างจำหน่ายไว้ในตู้แช่เย็นเพื่อให้สินค้าคง ความสดและคงคุณภาพไว้จนถึงมือผู้บริโภค ขณะเดียวกันร้านจำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จะเข้าตรวจสอบมาตรฐาน อย่างต่อเนื่องทั้งที่ร้าน จำหน่าย และตรวจสอบย้อนกลับถึงกระบวนการผลิตที่ฟาร์มเลี้ยงและโรงชำแหละก่อนนำมาจัด จำหน่ายที่ร้าน เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ถูกหลักสุขอนามัย สด สะอาด ปลอดภัย

ทั้งนี้ โครงการปศุสัตว์ OK เป็นโครงการที่กรมปศุสัตว์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัด ทั่ว ประเทศ เพื่อผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในอาหาร สร้างความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากผู้ บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีปริมาณ เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ โครงการนี้มุ่งเน้นผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยในระดับสูง โดยกำหนดให้สินค้าที่จำหน่ายในร้านที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK จะต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ของกรมปศุสัตว์และได้มาตรฐาน GMP ผ่านการเชือดชำแหละจากโรงฆ่าที่ถูกกฎหมาย กระทั่งถึงโรง งานแปรรูปและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาด เนื้อสัตว์วางแยกกับ เครื่องในสัตว์ เขียง มีดและอุปกรณ์ต้องล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอ และผู้จำหน่ายต้องสวมเครื่อง แต่งกายที่สะอาด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เดินหน้าโครงการปศุสัตว์ OK ปีที่ 4 ต่อยอดความสำเร็จสู่ไข่ OK". (03-05-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 04-05-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com