เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พช.มุ่งยกระดับสินค้าโอทอปสร้างรายได้เกษตรกร

11 กรกฏาคม 2562
2,254

น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมทีมงานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลดีเด่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจุดที่ตรวจประเมิน คือ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


โดยจะพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการชุมชน และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประกอบด้วย ศูนย์จัดการกองทุนบ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง , คณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทสตรีตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่


ซึ่งนางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของจังหวัดนครราชสีมา ที่ชาวบ้านสามารถบริหารกองทุนชุมชนและกลุ่มกองทุนอาชีพพัฒนาบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้กับชุมชนอื่นๆ ได้เอาเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะการผลิตสินค้าโอทอปที่ดึงเอาผลิตภัณฑ์และของดีภายในชุมชน มาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เป็นการขยายตลาดจากชุมชนไปสู่ตลาดระดับที่ใหญ่ขึ้น และที่สำคัญ คือทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้ามาสู่คนในชุมชนได้มากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ทางพัฒนาชุมชนจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนและแนะแนวทางการหารายได้เสริม รวมถึง เปิดตลาดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนอกจากทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :