เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลาน้ำจืดราคาร่วง องค์การสะพานปลาระดมสมองเกษตรกร-ผู้ค้าฝ่าวิกฤติ

05 เมษายน 2561
2,964
ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปราจีนบุรี ประมงจังหวัดปราจีนบุรี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ปัญหาฝ่าวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ ณ โชคภรณ์ประเสริฐฟาร์ม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจสัตว์น้ำ ตัวแทนสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลา รวมทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำในปัจุบัน
โดย องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในเรื่องของตลาดกลางซื้อขายและขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "วิกฤติตลาดปลาน้ำจืดไทย...ทำไม...อย่างไร...ใครจะแก้" เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาวิกฤติราคาผลผลิตปลาน้ำจืดตกต่ำ เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยังขาดข้อมูลความรู้และการจัดการด้านการตลาด ส่งผลให้ขาดอำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง ภาครัฐจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการบริหารการตลาดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ องค์การสะพานปลา ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับให้กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำผลผลิตมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อีกทั้งทางรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และร่วมกันจัดการด้านการตลาด โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ "ประชารัฐ" โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน และร่วมกันบริหารจัดการ ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลาน้ำจืดราคาร่วง องค์การสะพานปลาระดมสมองเกษตรกร-ผู้ค้าฝ่าวิกฤติ". (03-07-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 04-04-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/330750