เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จ.มหาสารคาม ภาครัฐ เอกชน ผลักดันเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงคุณภาพครบวงจร

02 มีนาคม 2561
2,469
วันนี้ (27 ก.พ. 61) ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานไก่งวงภาคอีสาน และงานไก่งวงเมืองตักสิลา ครั้งที่ 7 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือ (MOU) ระหว่างส่วนราชการ เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงภาคอีสาน และภาคเอกชน คือเทสโกโลตัส ภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่งวงประชารัฐ กรมปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์ไก่งวง ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานครบวงจร โดยเทสโกโลตัสยังคงสานต่อความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกร และสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐาน GMP
สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงนิทรรศการวิชาการ การสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการตลาดไก่งวง จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ การประกวดพันธุ์ไก่งวง การแข่งขันประกอบอาหารจากเนื้อไก่งวง ตลอดจนการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดไก่งวง

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่งวงอยู่ประมาณ 70,000 ตัว มีเกษตรกร 4,200 ราย พื้นที่เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน โดยเฉพาะในกลุ่ม 7 จังหวัดภาคอีสานรวมถึงมหาสารคาม มีไก่งวงรวมกันประมาณ 30,000 ตัว มีเกษตรกรกว่า 2,000 ราย จำหน่ายไก่งวงขุนมากกว่า 20,000 ตัว/ปี คิดเป็นน้ำหนักมากกว่า 100 ตัน/ปี มีมูลค่าการจำหน่ายไก่งวงชำแหละสดทั้งภูมิภาค มากกว่า 30 ล้านบาท/ปี ซึ่งไก่งวงเป็นสินค้าปศุสัตว์ที่มีอนาคต จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ดี โดยราคาไก่งวงมีชีวิตกิโลกรัมละ 150 บาท เพศเมียหนักประมาณ 4 กก. เพศผู้ 7 - 8 กก. กรมปศุสัตว์พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตไก่งวงมีคุณภาพ เพราะมีเทสโกโลตัสเป็นแหล่งรับซื้อที่สำคัญ และยังคงมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญเรื่องของกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย

ด้านนางสาวพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ได้รับซื้อไก่งวงตรงจากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงจังหวัดมหาสารคาม รวมกว่า 800 ตัว ปีที่ 3 นี้คาดว่าจะมียอดซื้อไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัว มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายตามที่ผู้บริโภคต้องการ ส่วนใหญ่จำหน่ายอยู่ในเทสโกฯ กว่า 50 สาขาในกรุงเทพฯ และมีแผนจะขยายตลาดให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนพัฒนามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยมุ่งเน้นแนวทาง "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด สำหรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบการทำงานแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาโรงชำแหละไก่งวงที่ได้มาตรฐาน GMP จะถูกนำไปใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ห้องเย็นสำหรับจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไก่งวง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารโรงงานชำแหละแปรรูปไก่งวง ตามมาตรฐานสากล และช่วยลดการเคลื่อนย้ายไก่งวงที่มีชีวิตออกนอกพื้นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชัยชนะ แดงทองคำ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จ.มหาสารคาม ภาครัฐ เอกชน ผลักดันเกษตรกรเลี้ยงไก่งวงคุณภาพครบวงจร ". (27-02-2561). สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ, 02-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNEVN6102270010008