เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สัตว์เศรษฐกิจมาแรง จิ้งหรีด ยุโรปรับซื้อทำโปรตีนผสมอาหาร

06 กุมภาพันธ์ 2561
4,290
ชี้ทางสร้างอาชีพ "จิ้งหรีด" ขึ้นชั้นแมลงเศรษฐกิจมาแรง และโอกาสส่งออกสูง ตลาดประเทศยุโรปกลุ่มอียูรับซื้อทั้งตัวเป็นๆ และบดเป็นโปรตีน...
นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า จิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพ และมีโอกาสส่งออกสูง โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป (EU) มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากไทยค่อนข้างมาก ทั้งในรูปแบบจิ้งหรีดแช่แข็ง ต้มบรรจุกระป๋อง จิ้งหรีดอบและบด เป็นโปรตีนผงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ซึ่งภายหลังมีการบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ หรือโนเวลฟู้ด (Novel Food) ของอียู ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมแปรรูปจิ้งหรีดสามารถส่งอียูได้ มกอช. จึงเร่งประสานความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (EU Delegation) จัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรป กรณีศึกษาเปิดตลาดผลิตภัณฑ์แมลง (จิ้งหรีด) โดยเชิญอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านอาหารและสุขภาพ ของ EU Delegation และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน EFSA มาชี้แจงรายละเอียด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย Novel Food ของอียู รวมทั้งกรณีศึกษาจิ้งหรีดในสถานะอาหารใหม่ การประเมินความเสี่ยงของสินค้าและผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อใช้เป็นอาหาร และแนวทางการจัดทำข้อมูลประกอบการยื่นคำขอรับรองสถานะอาหารใหม่ ตลอดจนการยื่นขอเปิดตลาดให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกของไทย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนมากขึ้น

นายพิศาล กล่าวต่อว่า นอกจากเผยแพร่กฎระเบียบว่าด้วยอาหารใหม่ของอียู ผลบังคับใช้ รวมถึงแนวปฏิบัติในการผลิต แปรรูป และส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังอียูแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์แมลงของไทย ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดตลาดได้เร็วและขยายโอกาสทางการตลาดส่งออกจิ้งหรีดไปอียู และนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมแมลงของไทยให้เติบโตและขยายตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แมลงหลายชนิดรวมทั้งจิ้งหรีดถือเป็นความหวังสำคัญต่อการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของโลก เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมนุษย์และสัตว์ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ต้นทุนการผลิตต่ำ ปริมาณแลกเนื้อสูง ต้องการอาหารและน้ำในปริมาณที่น้อย ทำให้สามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่แห้งแล้งที่ไม่สามารถเพาะปลูกผลผลิตอื่นๆ ได้ ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ได้ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด (มกษ.8202-2560) เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจรับรองตาม มกษ. เพื่อรองรับการยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สัตว์เศรษฐกิจมาแรง จิ้งหรีด ยุโรปรับซื้อทำโปรตีนผสมอาหาร ". (06-02-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 06-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1196493