เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตรวจคุณภาพ วัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ 3 ปี ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

05 กุมภาพันธ์ 2561
2,860
กรมวิทย์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ "วัคซีนพิษสุนัขบ้า" สำหรับสัตว์ รวม 3 ปี พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด คาดตรวจสอบครบทุกยี่ห้อภายในปีนี้ สร้างความเชื่อมั่นลดการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ตามพระปณิธาน "เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในอดีตประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานใด ที่สามารถตรวจยืนยันคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้กับสัตว์ ที่นำเข้ามาใช้ในประเทศว่ามีความสามารถป้องกันโรคได้จริงตามข้อกำหนดหรือไม่ ต่อมาในปี 2552 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ขยายบทบาทในการเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ใช้กับสัตว์โดยเฉพาะ เน้นการตรวจวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน จึงได้พัฒนาวิธีตรวจสอบความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยใช้หลักการของวิธีเช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ในคน คือ การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง แล้วฉีดเชื้อพิษสุนัขบ้าตามเข้าไป เพื่อดูว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในหนูสามารถป้องกันหนูป่วยเป็นโรคได้หรือไม่ ซึ่งหลังจากที่ได้ปรับสภาวะและการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมของวิธีแล้ว จึงนำมาตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพความแรงในตัวอย่างวัคซีน

"สถาบันชีววัตถุ ยังได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ความแรงวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกได้แก่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับใช้ในคนและกรมปศุสัตว์ที่ดูแลการผลิตวัคซีนสำหรับสัตว์ ให้มีศักยภาพในการตรวจสอบประสิทธิภาพความแรงของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ตามมาตรฐานสากล" นพ.สุขุม กล่าว
นพ.สุขุมกล่าวว่า ในปี 2555-2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการวิจัยโดยตั้งโครงการสำรวจเก็บตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จากคลินิก สถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑลและในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลังจากได้ผลวิจัยแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ขึ้นทะเบียนและใช้ในประเทศทุกตำรับ มีประสิทธิภาพความแรงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการเก็บตัวอย่างวัคซีนจากบริษัทนำเข้าทุกบริษัทมาตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งถ้าสามารถตรวจสอบได้ครบทุกยี่ห้อแล้วเสร็จในปี 2561 จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าสุนัขในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการติดโรคจากสัตว์สู่คน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตรวจคุณภาพ วัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับสัตว์ 3 ปี ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด". (02-02-2561). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 05-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/qol/detail/9610000011030