เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ครม.แจก364ล้านแก้ประมงผิดกม.

04 มกราคม 2561
1,862
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แถลงว่า ที่ประชุมครม. อนุมัติงบประมาณ 364.25 ล้านบาท เพื่อนำไปแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)เสนอ โดยเป็นงบประมาณจากหลายหน่วยงาน เช่น จาก ศปมผ. อยู่ที่ 282 ล้านบาท กรมประมง 24 ล้านบาท กรมเจ้าท่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 19.99 ล้านบาท กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 5.5 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 20 ล้านบาท กระทรวงต่างประเทศ 1.58 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามเป็นการของบประมาณตามวงรอบปกติ โดยการของบประมาณครั้งแรก ในวันที่ 7 พ.ค.58 ซึ่งภารกิจดังกล่าว อยู่ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.60-31 มี.ค.61 ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดภารกิจในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ของส่วนงานต่างๆ ในศปมผ. โดยเน้นการพัฒนาระบบงานให้มีความพร้อม ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดการกองเรือประมง การติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน ระบบสนับสนุน ตลอดจนพิจารณาการเปลี่ยนผ่านการดำเนินการของศปมผ.ให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น ภายหลังจากที่ศปมผ.เสร็จสิ้นภารกิจ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ครม.แจก364ล้านแก้ประมงผิดกม.". (03-01-2561). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 04-12-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/daily/detail/9610000000732