เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทน.จับมืออสค.พัฒนาคลัสเตอร์นมป้อนตลาดทั่วโลก

03 มกราคม 2561
2,598
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า สวทน. ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนม นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม ให้มีการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ทั้งนี้ สวทน. ในฐานะเป็นผู้ผลักดันเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ที่นำไปสู่การสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ทั้งด้านมาตรการจูงใจ สิทธิประโยชน์ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารด้านการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ทั้งรูปแบบและกลยุทธ์ทางธุรกิจการให้บริการ และการตลาด รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

"ปัจจุบัน ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 160,000 ครัวเรือน มีรายได้จากการขายน้ำนม 160,600 ล้านบาท มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากนม 12,000 ล้านบาท และมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากนม 6,000 ล้านบาท การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์จากนม และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การเลี้ยงโคนม กลางน้ำเรื่องการแปรรูป และปลายน้ำอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ฟังชั่นนอล มิลค์ หรือนมที่มีการเติมคุณค่าสารอาหารเข้าไป เป็นต้น ซึ่ง สวทน.โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นผู้ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและจะร่วมทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะฟังชั่นนอล มิลค์ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพน้ำนม สร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ลดการนำเข้าวัตถุดิบหรือเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายให้ผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" ดร.กิติพงค์ กล่าว

ด้าน ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนม

ทั้งนี้ นอกจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีความร่วมมือกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท เคซีจีได้มีข้อตกลงให้ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมในการทำงานร่วมกันทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชาติได้ โดยบริษัทเคซีจีได้ลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารไปก่อนหน้านี้แล้ว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทน.จับมืออสค.พัฒนาคลัสเตอร์นมป้อนตลาดทั่วโลก". (03-01-2561).
แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 03-01-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/312027